புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - வற்புறை

கட்டளைக் கலித்துறை. 

சாற்றுமி னெண்ணூர்த் தலத்துறை யாண்டகை தன் புகழைப்
போற்றுமின் பூமலர் பொன்னடி நாளும் புனைந் துளத்திற்
நேற்றுமின் கல்வியும் ஞானமும் வீடுந் தெளிந்தடைவீர்
ஆற்றுமின் நன்னெறி யீதே யெவர்க்கும் அறைந்தனனே