புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - கைக்கிளை

வியனிலை - மருட்பா

மின் கொழிக்கு மெண்ணூர் விளங்குந் திருமலைமேல்
பொன் கொழிக்குஞ் சோலை புகுந்தார்க்கு- மன்கொழிக்கும்
பாரோ? வரையோ? பனியால் படர்ந்த
நீரோ? விடமா நிலையே
யாரோ வறிவார் தெளிவா னினியே.