புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - தழை

கட்டளைக் கலித்துறை

இருந்தழை யா நின்ற பூம்பொழி லெண்ணூர் இறையவர்வேல்
பருந்தழை யாநின்ற மன்னர்குலத்தர் பனிவரைகாட்
டருந்தழை யாமி து கொண்டார்க்கு வாசமும் அற்புதமும்
தருந்தழை யா என்ற நல்லார்க்கு வேறு தழையில்லையே.