புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - களி

எண்சீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம். 

உம்பரார் தொமுங்கோயி லெண்ணூர் மேவி
ஒதுகின்ற களியரே முரைக்கக் கேண்மின்
இம்பரா ருண்பதுவுங் களியே யாகும்
ஈக்களெல்லா மொய்ப்பதுவும் மதுவேயாகும்
கொம்பார்ந்தொழுகுவ துந் தேனே யாகும்
குடிப்பவருங் குவலயத்து மக்களாவார்
வம்பறாப் பூங்கொடிகொள் வளனார் செந்தாள்
வணங்காரை வணங்குவிப்போம் மட்டிலாதே.