புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

தாழிசை

திரையுறு முலகம் யாவையு மமைத்து
   சேண்டல மேத்துந்தெய் வீகன்
திகழ்தரு மாத னேவைசெய் பவத்தைச்
   சிதைத்திட வெனதுபா லுதித்து
மரையருள் ஞானம் வழுத்தியே மகிமேல்
   மாநவந் தனைபுரிந் திலங்க
மடையர்கள் சீறி மாசிலாப் பரனை
   மாவலு கயிறுகொண் டிறுக்கி
சரிரநைந் திடவே சவுக்குவார் கசையாற்
   சாற்றறு பதின்மரு மடிக்க
தலையின்முண் முடியைம் மூவடி சிலுவை
   தாங்கியே கொல்கதா மலைமே
லருவழி கடந்த சுதனைக்கண் டீரோ
   வன்புறும் ஜெருசலை நகரீர்!
ஆதிமக் யாச னறைந்தவர் சகமோ
   அந்தோயான் காணுமா றிதுவோ.