புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - உயிர்வருக்க மோனை

நிலமண்டில ஆசிரியப்பா.

அறமெலாந் திரண்ட அருளொரு வடிவன்
ஆருயிர்க் கிரங்குந் தாயினு மினியான்
இல்லறம் துறவற மெனப்புகல் கின்ற
ஈரறந் தம்மையும் ஓரறங் கண்டோன்
உலகெலாம் புரக்கும் ஒருவனுக் கமுதம்
ஊட்டியே புரந்த மாட்சியிற் சிறந்தோன்
எம்பெரு மாட்டியைத் தன்பெரு மாட்டியா
ஏந்து பூங் கொடியொடு வேய்ந்த பூங்கொடி யான்
ஐயந் தோற்றியோர் ஐயனிற் றெளிந்தோன்
ஒன்பது கணமுங் கும்பிடுங் கழலான்
ஓதுமென் குரையெலாந் தீதற முடிப்பான்
ஒளவிய மொழியஅவன் புக ழுரைமினே.