இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - மதங்கு

தாழிசை.

முன்னடந்த வன்னநாணி முகமுடைந்த மென்னடை
மொய்த்தலம்பு பொற்சிலம்பு முந்து தாண் மதங்கிகேள்!
பொன்னின் மாட மின்னலாடப் பொன் னிலத்து வானவர் .
பூசை செய்து வீசு தூபப் புகைமணக்குங் கோயில் சீர்
மன்னுமெண்ணூர் தன்னில் நீடு மாடவீ தி யெங்கணும்
மகரயாழினிசைநரம்பேழ் மாடகத் திருத்திமேல்
பன்னு வாகை முன்னவன் சீர் பாடியாடிப் போற்றியே
பரிசு பெற்ற வரிசைமுற்றும் பாங்கர்சூழ வாழ்வையே.