புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

தபசுகாலத்தில் ஒருசந்தியும் சுத்தபோசனமும் அனுசரிக்கும் விதம்.

ஒருசந்தி என்பது ஒருநாளில் ஒரே ஒரு முறை மட்டும் முழு உணவு உட்கொள்வது. 

காலையிலும் இரவிலும் சேர்த்து உட்கொள்ளும் உணவு முழு உணவாக இருக்கக் கூடாது. 

நம் மக்கள் பெரும்பாலும் காலையில் அதிகம் உண்பதில்லை. இரவில் அரைச் சாப்பாடு. இது நல்ல உபவாசமாகும். 

சுத்தபோசனம் என்பது மாமிசமும், மாமிசத்திலிருந்து இறக்கிய சாற்றையும் விலக்குவதாகும்.

சாம்பல் புதன்கிழமையிலும் பெரிய வெள்ளிக்கிழமையிலும் ஒருசந்தியும் சுத்தபோசனமும் அனுசரிக்க வேண்டும். 

பாரம்பரிய முறைப்படி தபசு காலத்தில் வரும் 7 வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் ஒருசந்தி, சுத்தபோசனம் அனுசரிக்க வேண்டும்.