புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - மேகவிடு தூது

கட்டளைக் கலித்துறை.

கோமாலை கொண்ட புயல்கா ளென திடர் கூறியெண்ணூர்த்
தேமாலை கொண்ட மண வாள் ரம்புயச் சேவடிமேல்
பாமாலை கொண்டதைப் பூமாலை யாக்கிப் பதிவித்தன்னூர்
மாமாலை கொண்டணை விரக்திமாலை வரு முன்னமே,