புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - கார்

கட்டளைக் கலித்துறை.

ஆடிய வேனிலுந் தண் பனிக் காலமு மாங்கொழியத்
தேடிய கார் வந்து மின்னும் வராததென் சிந்தனையோ?
நீடிய வாகை யுடையவெண் ணூரார் நினைவு தப்பி
வாடிய சென்னை மறந்தனரோ? என்ன வாய்மையிதே!