புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

திருக்காவலூர்த் திருப்பதிகம் - பதிகம் 6

பற்றுடைய னாயுனது பாதம் பணிந்திலேன் 

பாரிலுன் மறை தனக்காய்ப் 

பலியான தொண்டரைப் பார்த்தும் அறிவுற்றிலேன் 

பாழுமுடல் பேணுதற்கே 

முற்றும் பெருங்கவலை கொண்டதல் லாலுக 

முடிவிலே சம்பவிக்கும்

முறைதா னுணர்ந்தும் உணராதவன் போலவே 

முழுமாயை யுற்றலைந் தேன்; 

மற்றுன் திருப்பதியில் வந்தடிய ரொடுமுனது 

மகிமையைக் கண்டு கொள்ளேன்; 

மாடாடு போலவே சீவித் திருக்குமென்

மதியையென் னென்று புகழ்வேன்? 

கற்றறிவி லாதவென் குற்றம் பொறுத்தெனைக் 

கைதூக்க வேண்டும் அம்மா! 

களிகொண்டு மிக்கபே ரளிகொண்டு நிலைகொண்டு 

காவலூர் வாழும் அனையே!