இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

The Angelus

Call: The angel spoke God's message to Mary,
Response: and she conceived of the Holy Spirit.
Hail Mary...

Call: “I am the lowly servant of the Lord:
Response: let it be done to me according to your word.”
Hail Mary...

Call: And the Word became flesh
Response: and lived among us.
Hail Mary...

Call: Pray for us, holy Mother of God,
Response: that we may become worthy of the promises of Christ.

Let us pray.

Lord,
fill our hearts with your grace;
once, through the message of an angel
you revealed to us the incarnation of your Son;
now, through his suffering and death
lead us to the glory of his resurrection.
We ask this through Christ our Lord.
Amen.