புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

Prayer for Christlikeness

Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere I go;
Flood my soul with your spirit and life;
Penetrate and possess my whole being so completely
That all my life may be only a radiance of yours;
Shine through me and be so in me
That everyone with whom I come into contact
May feel your presence within me.
Let them look up and see no longer me - but only Jesus.
Amen.