பிரியாத உறவே என் இயேசுவே ***

பிரியாத உறவே என் இயேசுவே - உன்
பீடத்தில் பலியாக என்னைத் தந்தேன்

1. எனக்காக உம்மை பலியாகத் தந்தீர்
அதற்காக என்னைப் பரிசாகத் தந்தேன்
உணவாக உம்மை விருந்தாகத் தந்தீர்
உணர்வோடு என்னை உமக்காகத் தந்தேன்

2. நிலையான அன்பை நீர் தாமே தந்தீர்
நிழலாக என்னைத் தொடர்ந்தே வந்தீர்
நீயின்றி என்னில் மகிழ்வேதும் இல்லை
நின்பாதம் என்னை முழுதாகத் தந்தேன்