அம்மா மரியே வாழ்க ***

அம்மா மரியே வாழ்க
மரியே வாழ்க மரியே வாழ்க
மாதா நீ வாழ்க - எங்கள்

1. அறியாத மாந்தருக்கு அறிய வைத்தாய் - உனை
ஆரோக்கியத் தாயாக உணர வைத்தாய்
மறையாத வான்நிலவாய் மாறாத வான்மழையாய்
திகழ்கின்ற திருமரியே நீ வாழ்க இந்நாளில்

2. உருகாத நெஞ்சமெல்லாம் உருகுதம்மா - உன்
அருகாமை காண இருள் விலகுதம்மா
உலகங்கள் கூறுகின்ற உன் அன்புப் பெருமைகளை
உன் சந்நிதியில் உணர்ந்து கொண்டோம் இந்நாளில்