நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவே ***

நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவே
நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே
நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே
அணையாத தீபமே இயேசுவே இயேசுவே

1. ஒளி கொண்டு தேடினால் இருள் நில்லுமோ
உன் துணையில் வாழ்கையில் துயர் வெல்லுமோ
தடைகோடி வரலாம் உள்ளம் தவித்தோடி விடலாம்
ஆனாலும் உன் வார்த்தை உண்டு - எது
போனாலும் உனில் தஞ்சம் உண்டு
இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவே

2. இரவுக்கும் எல்லை ஓர் விடியல் அன்றோ
முடிவாக வெல்வதும் நன்மையன்றோ
தளராது வாழ்வோம் அருள் அணையாது காப்போம்
என்றென்றும் உன் ஆசி கொண்டு - வரும்
நல்வாழ்வைக் கண்முன்னே கண்டு