இயேசுவில் இணைந்திட வாருங்களே ***

இயேசுவில் இணைந்திட வாருங்களே
குருவுடன் சேர்ந்திங்கு கூடுங்களே

1. இறைமகன் இயேசுவின் பலியிதுவே
இகபரம் இணைந்திடும் வழியிதுவே
மறைவழி மனிதனை மாற்றிடவே
மனதில் அமைதி நாளும் பெறவே

2. கறைபட்ட வாழ்வினைக் களைந்திடவே
குறைபட்ட நெஞ்சங்கள் திருந்திடவே
எளியவர் வாழ்வில் நலம் பெறவே
ஏழை மகிழ்வை என்றும் பெறவே