ஆத்துமமே , என் முழு உள்ளமே - உன் ஆண்டவரைத் தொழுதேத்து ***

ஆத்துமமே , என் முழு உள்ளமே - உன்
ஆண்டவரைத் தொழுதேத்து -இந்நாள் வரை
அன்பு வைத் தாதரித்த - உன்
ஆண்டவரைத் தொழுதேத்து 

1. போற்றிடும் வானோர் , பூதலத்துள்ளோர் 
சாற்றுதற் கரிய தன்மையுள்ள - ஆத்துமமே

2. தலை முறை தலை முரை தாங்கும் விநோத
உலக முன் தோன்றி ஒழியாத - ஆத்துமமே

3. தினம் தினம் உலகில் நீ செய் பலவான 
வினை பொறுத் தருளும் , மேலான - ஆத்துமமே

4. வாதை , நோய் , துன்பம் மாற்றி , அனந்த 
ஓதரும் தயைசெய் துயிர் தந்த - ஆத்துமமே

5. உற்றுனக் கிரங்கி உரிமை பாராட்டும், 
முற்றும் கிருபையினால் முடி சூட்டும் - ஆத்துமமே

6. துதி மிகுந்தேறத் தோத்தரி தினமே,
இதயமே , உள்ளமே , என் மனமே - ஆத்துமமே