இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

ஒளியில் நடந்து வா சகோதரா ஒளியில் நடந்துவா சகோதரி ***

ஒளியில் நடந்து வா சகோதரா ஒளியில் நடந்துவா சகோதரி
ஒளியாம் கிறிஸ்துவில் நடந்து வா
வழியாம் கிறிஸ்துவில் நடந்து வா இயேசு நம் ஒளி

1. அவரில் வாழ்ந்தால் இருளில்லை
அவரில் வாழ்ந்தால் பாவமில்லை
மீட்கும் தேவன் அவரன்றோ
இளைப்பாற்றும் இறைவன் அவரன்றோ

2. அவரில் வாழ்ந்தால் நோயில்லை
அவரில் வாழ்ந்தால் சுமையில்லை
குணமாக்கும் தேவன் அவரன்றோ
இளைப்பாற்றும் இறைவன் அவரன்றோ

3. அவரில் வாழ்ந்தால் வறுமையில்லை
அவரில் வாழ்ந்தால் துன்பமில்லை
நிரப்பும் தேவன் அவரன்றோ
இன்பத்தின் இறைவன் அவரன்றோ