மாநிலத்தோரே நீங்கள் அனைவரும் ***

மாநிலத்தோரே நீங்கள் அனைவரும்
மாண்புமிகு இறைவன் முன் ஆர்ப்பரியுங்கள் - அவர்
மாண்புகழை எங்கணுமே விளங்கச் செய்யுங்கள்

1. உம் செயல்கள் எத்தனையோ வியப்புக்குரியவை
உம் வல்லமை தனைக் கண்டு பகைவர் பணிகின்றார்
உம்மை வணங்கி மாநிலமே புகழ்ந்து பாடட்டும்
உமது பெயரின் புகழ் தனையே எங்கும் கூறட்டும்

2. மக்களெல்லாம் அவர் புகழை வாழ்த்திக் கூறுங்கள்
மகத்தான அவர் புகழை எடுத்துச் சொல்லுங்கள்
தக்க விதமே நம்மை வாழ வைக்கும் இறைவனவர்
தடுமாறவே விட்டதில்லை நமது கால்களை