வருவாய் இன்று கிறிஸ்தவ குலமே ***

வருவாய் இன்று கிறிஸ்தவ குலமே
கிறிஸ்து விடுத்த அழைப்பினை ஏற்று

1. வேதத்தின் நிறைவாம் வார்த்தையளிக்கும்
விருந்தினை யுண்ண விரைவாய் குலமே
உண்போர் எல்லாம் ஓர் குலமாகி
உன்னத பலியை உவந்தே செலுத்த

2. திருநீராட்டால் வந்தது உரிமை
திருப்பலி தனையே செலுத்தும் அருமை
கிறிஸ்துவை அறியா உலகுக்குப் புதுமை
கிறிஸ்தவக் குலமே உந்தன் பெருமை

3. கிஸ்துவின் வழியில் வருவது குருவே
கீதங்கள் முழங்க நுழைவதும் அவரே
பாவங்கள் போக்கிப் பகைமையை நீக்கும்
மீட்பின் பலியை மீளவும் செலுத்த