இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

ஆண்டவரே தலைமுறை தலைமுறையாக ***

ஆண்டவரே தலைமுறை தலைமுறையாக
நீரே எங்களுக்குப் புகலிடம

1. மலைகள் தோன்று முன்பே
பூமியும் உலகுமுண்டாகு முன்பே
ஊழி ஊழிக்காலமாக இறைவா நீர் இருக்கின்றீர்

2. வைகறை கனவினைப் போல்
வாடிட வளர்ந்திடும் பூண்டினைப் போல்
மூச்சு போல முடிந்து விட்டோம்
இறைவா எங்களைக் காத்திடுவீர்