நானே ஒரு காணிக்கைப் பொருளாக ***

நானே ஒரு காணிக்கைப் பொருளாக - உம்
பீடத்தின் முன் வந்தேன் பணிவாக
தந்தையே ஏற்பாயோ பலியாக

1. சிந்தித்தேன் சிந்தித்தேன் வெகுவாக
சிந்தையில் படவில்லை உயர்வாக
தந்திட்டேன் என்னையே முடிவாக
தந்தையே ஏற்பாயோ பலியாக

2. படைத்திட்டாய் படைத்திட்டாய் பலவாக
படைப்பு அனைத்தும் எனக்காக
உன் அன்புக் கொடைக்கென்னை பரிசாக
தந்தையே ஏற்பாயோ பலியாக

3. வாழ்கின்றேன் வாழ்கின்றேன் உனக்காக
உனக்கின்றி நான் இங்கு எதற்காக
அர்ப்பணம் செய்கின்றேன் முழுதாக
தந்தையே ஏற்பாயோ பலியாக