இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும் ***

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

1. காசினியில் அதனுக் கிணையில்லையே - விசு 
வாசித்த பேர்களுக்குக் குறையில்லையே 

2. இத்தரையில் மெத்தவதி சயநாமம் - அதை 
நித்தமுந் தொழுபவர்க்கு ஜெயநாமம் 

3. உத்தம மகிமைப் பிரசித்த நாமம் - இது
சத்திய விதேய மனமொத்த நாமம் 

4. விண்ணவரும் பண்ணுடன் கொண்டாடும் நாமம் - நமை
அண்டிடும்பேய் பயந்தோடு தேவநாமம்

5. பட்சமுள்ள ரட்சைசெயு முபகாரி - பெரும்
பாவப்பிணிகள் நீக்கும் பரிகாரி