ஏற்றுக்கொள்ளும் எம் இறைவா பலியை எம் பலியை ***

ஏற்றுக்கொள்ளும் எம் இறைவா பலியை எம் பலியை
மாற்றிடுவாய் இதை உனதாய் இறைவா எம் தலைவா
இது உந்தன் அருட்கொடையே

1. எம் வாழ்வைத் தருகின்றோம் பலியாக
இதை ஏற்று உனதாய் மாற்றிடுவாய் ஆ
ஆனந்தமுடனே எம்மை அளிக்கின்றோம்
ஆயனே எம் ஆயனே

2. நிலையில்லா உலகினில் நிலையானவா
எங்கள் உடல் பொருள் ஆவியெல்லாம் உமக்காகவே
கரம் விரித்தோம் மனம் திறந்தோம் நாங்கள்
மன்னவா எம் மன்னவா