ஆதாரம் நீ தான் ஐயா, என்துரையே, ஆதாரம் நீ தான் ஐயா ***

 • ஆதாரம் நீ தான் ஐயா, என்துரையே,
 • ஆதாரம் நீ தான் ஐயா 

 • சூதாம் உலகில்நான் தீதால் மயங்கையில் 

 • 1. மாதா பிதாவெனைத் தீதாய் மதிக்கையில்
 • மற்றோர்க்குப் பற்றேதையா, எளியன்மேல்,
 • மற்றோர்க்குப் பற்றேதையா, எளியனுக்கு - ஆதாரம்

 • 2. நாம் , நாம் துணையென நயந்துரை சொன்னவர்
 • நட்டாற்றில் விட்டாரையா; தனியனை
 • நட்டாற்றில் விட்டாரையா; தனியனுக்கு - ஆதாரம்

 • 3. கற்றோர் பெருமையே, மற்றோர் அருமையே
 • வற்றாக் கிருபை நதியே, என்பதியே
 • வற்றாக் கிருபை நதியே, என்பதியே - ஆதாரம்

 • 4. சோதனை யடர்ந்து வேதனை தொடர்ந்து
 • துக்கம் மிகுவேளையில் என் சுகிர்தமே,
 • துக்கம் மிகுவேளையில், உன் தாசனுக்கு - ஆதாரம்