சொல்லால் எல்லாம் செய்தவனே எல்லாம் தந்தோமே ***

சொல்லால் எல்லாம் செய்தவனே எல்லாம் தந்தோமே
வாழ்வால் எல்லாம் சொன்னவனே தாழ்வாய் தந்தோமே
போற்றுவோம் இறைவா வாழ்த்துவோம் தலைவா

1. முன்னால் சோதனை பின்னால் வேதனை
இந்நாள் கொண்டு வந்தோம்
உன்னால் சாதனை உன்மொழி போதனை
பொன்னாற் பாதம் வைத்தோம்
கலக்கம் தயக்கம் கண்Nடாமே
களிப்பு செழிப்பு தந்தோமே
ஏற்றிடுவாய் மாற்றிடுவாய் மலர் வைப்பாய்
கனி கொடுப்பாய்

2. செய்வினை பாவங்கள் சொல்வினை காயங்கள்
சேர்த்துக் கொண்டு வந்தோம்
காய்ந்திட்ட உள்ளங்கள் தேய்ந்திட்ட உறவுகள்
கனிவாயுன் பாதம் வைத்தோம்
தாழ்வும் உயர்வும் கண்டோமே
தலைவன் உன் கரம் தந்தோமே