ஆரோக்கியத் தாயே ஆதாரம் நீயே ***

ஆரோக்கியத் தாயே ஆதாரம் நீயே
தீராத துயர் போக்கும் மரியே எம் பரியே
ஆரோக்கியத் தாயே ஆதாரம் நீயே
மரியே வாழ்க அம்மா மரியே ஆரோக்கியத் தாயே

1. தீராத போராட்ட வாழ்க்கை - எங்கள்
துயர் போக்க வரவேண்டுமே
கரை சேராத ஓடங்கள் ஆனோம் - எம்மை
சிறை மீட்க வர வேண்டுமே
வேறெங்கு போவோம் வினை தீர வேண்டி
நீரெங்கள் நிறைவான தயவானதாலே

2. உனை நம்பி வந்தோரில் யாரும் - இங்கு
ஏமாந்த கதையேதும் இல்லை - எங்கள்
தாயுன்னை தினம் போற்றும் நெஞ்சில்
ஒரு துளியேனும் துயர் இல்லையே
விடியாத வாழ்வின் விடிவெள்ளியாக
விளங்கும் எம் தாயே உன் துணை வேண்டினோம்