உனக்கென நான் தரும் காணிக்கையை ***

உனக்கென நான் தரும் காணிக்கையை
உவப்புடன் ஏற்பாய் என் இறைவா
பலியென எனை நான் தருகின்றேன் - உன்
பதமலர் பணிந்து மகிழ்கின்றேன்

1. உழைப்பின் கனி இது உனக்காக
உன்னருள் கொடைகளின் பலனாக
படைத்தவன் கரங்களில் மகிழ்வாக - உன்
படைப்பினில் சிறந்ததை தருகின்றேன்

2. உடல் பொருள் ஆவி உனக்காக
உன் பணி புவிதனில் நிறைவாக
மடிந்திடும் மனிதத்தின் விளக்காக - நான்
மகிழ்வுடன் என்னையே தருகின்றேன்