அம்மா மரியே சரணம் ஆரோக்கியத்தாயே சரணம் ***

அம்மா மரியே சரணம்
ஆரோக்கியத்தாயே சரணம்

1. மங்கல மணிவிளக்கே சரணம்
மாந்தரில் மாணிக்கமே சரணம்
பெண்களில் சிறந்தவளே சரணம் - எம்
பெருமான் இயேசுவின் தாயே சரணம்

2. தாழ்ச்சியில் உயர்ந்தவளே சரணம்
தியாகத்தின் காவியமே சரணம்
மாட்சியை அடைந்தவளே சரணம் - எம்
வாழ்வின் நல்மாதிரி நீயே சரணம்