அர்ப்பண மலராய் வந்தேன் ***

அர்ப்பண மலராய் வந்தேன்
அர்ச்சனை ஆக்கினேன் என்னை
மணமில்லாத மலரானாலும் இதழ்வாடியே போனாலும்
வேள்வியில் சேர்த்துக்கொள்வாய் - அந்த
ஜோதியில் நிறைவு கொள்வேன் ஆ

1. கோதுமை மணியாய் மடிந்து - என்னை
வெண்ணிற அப்பமாய் தந்தேன்
என்னுடல் உன்னுடலாகிடவே
உன்னுடலாய் நான் மாறிடவே
மகிழ்வுடன் தந்தேனே என்னை கனிவுடன் ஏற்பாயே ஆ

2. விதியென்னும் சகதியில் சாய்ந்தேன் - புவி
அதிபதி உன் திட்டம் மறந்தேன்
மதியில்லாதவன் ஆனாலும்
கதியிழந்தே நான் போனாலும்
சுதியுடன் சேர்த்துக்கொள்வாய் நான்
ஜதியுடன் பாட்டிசைப்பேன் ஆ