எமை முழுதும் உமக்களிக்க எமக்கிருக்கும் ஆசைதனை ***

எமை முழுதும் உமக்களிக்க எமக்கிருக்கும் ஆசைதனை
எடுத்துரைக்கக் கூடிவந்தோம் ஏற்றருள்வீர் ஆண்டவரே

1. இயேசுவுடன் உமை வணங்க நேசமுடன் நன்றி சொல்ல
ஆசையுடன் மன்றாட தோஷமெல்லாம் தீர்ந்திடவே

2. கல்வாரி மலைமேலே பலியான இயேசுவையே
பலியாகத் தரவந்தோம் ஏற்றருள்வீர் ஆண்டவரே