பலி செய்ய நானும் வந்தேன் இறைவா ***

பலி செய்ய நானும் வந்தேன் இறைவா
பலியாக்க என்னை தந்தேன் தலைவா

1. நன்மையை நினைந்து நலம் பல செய்து
உம்மை பலியாக்கினீர்
உண்மையில் நடந்து உயிரையும் தந்து
உம்மை பலியாக்கினீர்
எந்நலம் மறந்து பிறர்நலம் காண
என்னை பலியாக்குவேன்
உம்மிலே இணைந்து உம் பணி தொடர
இன்று பலியாகினேன்

2. நிறைவினை அடைய குறைகளும் மறைய
உம்மை பலியாக்கினீர்
இறைமொழி சொல்லி நிறைவழி செல்ல
உம்மை பலியாக்கினீர்
வறியவர் எளியவர் சுமைகளில் உதவிட
என்னை பலியாக்குவேன்
பகிர்வினில் உறவினில் பாலங்கள் அமைத்திட
இன்று பலியாகினேன்