இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

Souls in Purgatory - FOREWORD

As Our Lord has provided many with wealth just to help the poor, so has He granted various virtuous ways to the Christians in this world just to help the Holy Souls in Purgatory. Just as the poor suffer if denied the help of the rich, so would the souls in Purgatory have to suffer vehemently in the flames of purgation, if they are not helped by Christians in the world.

There are a lot of rich people who never show any mercy to the poor. Unlike them, let us look for ways to increase devotion and mercy in the hearts of people on the Holy Souls in Purgatory. Through the blessing of our Divine Mother, let us meditate each of the 52 miracles done by the Souls in Purgatory.

As there are 52 Mondays in a year, let us bring to our mind only 52 miracles among the numerous ones worked out through the Holy Souls.

I hope that we would come to know the excruciating pains suffered by these Holy souls and help them with our best efforts and that we would also, in fear of the horror of the fires of Purgatory, avoid sins and repent for them so as to receive divine forgiveness.