இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

மனுவுரு எடுத்த தேவ ஞானமாகிய சேசு கிறீஸ்துவுக்கு மரியாயின் கரங்கள் வழியாகச் செய்யும் சுய அர்ப்பணம்

செபம்

ஓ மனித அவதாரமெடுத்த நித்திய ஞானமே! ஓ மிக வும் இனிய ஆராதனைக்குரிய சேசுவே! உண்மையான கடவுளும் உண்மையான மனிதனுமானவரே! நித்திய பிதாவின் ஏக சுதனே! எப்பொழுதும் கன்னிகையான மரியாயின் குமாரனே! நித்தியத்தில் உம்முடைய பிதா வின் மடியிலும் அவருடைய மகிமையிலும் உம்மை வணங்குகிறேன். உமது மிகவும் தகுதி பெற்ற மாதா வான மரியாயின் கன்னிமை பொருந்திய உதரத்திலே, உமது மனித அவதாரத்தில் உம்மை ஆராதிக்கிறேன்.
கொடிய பசாசின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்கும்படி அடிமையின் உருவமெடுத்து உம்மையே வெறுமையாக்கியதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். உமது தாயின் வழியாக என்னை உமக்கு பிரமாணிக்க முள்ள அடிமையாக்கிக் கொள்ளும்படி அவ்வன்னைக்கு உம்மைச் சகலத்திலும் கீழ்ப்படுத்தியதற்காக உம்மை வாழ்த்தி துதிக்கிறேன்.

ஆனால் அந்தோ! நான் நன்றியற்று உண் மை தவறி ஞானஸ்நானத்தில் எவ்வளவோ பகிரங்கமாய்க் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நான் காப்பாற்றவில்லை. என் கடமைகளை நான் செய்யவில்லை. உம்முடைய பிள்ளையென்றோ அடிமையென்றோ அழைக்கப்பட நான் தகுதியில்லை. உம்முடைய கோபத்துக்கும் புறக் கணிப்புக்கும் உரியதாக அன்றி வேறு எதுவும் என்று னிடம் இல்லை. ஆதலால் உம்முடைய மிகப் புனித மகத்துவ சந்நிதியின் முன் தனியே வர நான் துணிய வில்லை. இதனாலேயே உம்மிடம் எனக்காகப் பரிந்து பேசும்படி நீர் எனக்குத் தந்த உம் திருத்தாயின் உதவியை நான் நாடுகிறேன். உம்மிடமிருந்து மனஸ்தாபத்தையும் மன்னிப்பையும் பெறவும் ஞானம் என்னும் வரத்தை அடைந்து அதைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் இந்தத் தாய் வழியாகவே நம்பியிருக் கிறேன்.

ஓ ஜென்ம மாசற்ற மரியாயே வாழ்க! நித்திய ஞானமானவர் மறைந்து தங்கி சம்மனசுக்களாலும் மனிதர்களாலும் வணங்கப்படத் திருவுளங்கொண்ட உயிருள்ள பேழையே வாழ்க! கடவுளுக்கடியிலுள்ள யாவற்றையும் தன் அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டிருக் கும் பரலோக பூலோக அரசியே வாழ்க! யாருக்கும் இரக்கம் காட்டத் தவறாத, பாவிகளின் உறுதியான அடைக்கலமே வாழ்க! தாயே, தேவ ஞானத்தை நான் அடைய எனக்கிருக்கும் ஆவலை நிறைவு செய்யும். அதற்கென நான் என் தாழ்நிலையில் செய்யும் அர்ப் பணத்தையும் வாக்குறுதிகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்.

பிரமாணிக்கமற்ற பாவியாகிய நான் (பெயர்.............) என் ஞானஸ்நான வாக்குறுதிகளை உமது கரங்களில் - புதுப்பித்து உறுதிப்படுத்துகிறேன். ப சா சையும் அதன் கிரியைகளையும் அதன் ஆரவாரங்களையும் நித் தியத்திற்கும் விட்டு விடுகிறேன். மனித உருவெடுத்த தேவ ஞானமாகிய சேசு கிறீஸ்துவுக்கு என்னை முழுவ தும் அர்ப்பணிக்கிறேன். என் வாழ்நாளெல் லாம் அவர் பின்னால் என் சிலுவையைச் சுமந்து செல்ல வும் இதுவரை இருந்ததை விட அவருக்கு அதிக பிரமாணிக்கமாயிருக்கவும் என்னை அவருக்கு கையளிக் கிறேன்.

ஓ மரியாயே! - இன்று சகல மோட்ச வாசிகள் முன்னிலையில் - உம்மை என் தாயாகவும் தலைவியாகவும் தெரிந்து கொள்கிறேன். என் ஆத்துமம் சரீரம், என் உள்ளரங்க வெளியரங்கப் பொருள்கள் யாவும், . என்னுடைய கடந்த கால நிகழ்கால வருங்காலநற்செயல்களின் பலன்கள் | எல்லாவற்றையும் - உம்மிடம் அர்ப்பணித்துக் கொடுத்து விடுகிறேன். என்னை யும் எனக்குள்ள யாவற்றையும் ஒன்று கூட பாக்கி யில்லாமல் கடவுளின் அதிமிக மகிமைக்காக உமது விருப்பப்படி இப்பொழுதும் நித்தியமாகவும் உப யோகித்துக் கொள்ள உமக்கே முழு உரிமையாக்குகிறேன்,

தயாளமுள்ள கன்னிகையே! என் அடிமைத்தன மாகிய இச்சிறு காணிக்கையை, நித்திய ஞானமான வர் உமது தாய்மைக்குச் செலுத்திய பணித லுடன் ஒன்றித்து அதன் மகிமைக்காக ஏற்றுக் கொள்ளும். அற்பப் புழுவும் பரிதா பத்துக்குரிய பாவியுமான என் மீது சேசுவுக்கும் உ மக்கும் உள்ள அதிகாரத்திற்கு ஓர் மரியாதை யாகவும், பரிசுத்த திரித்துவம் உமக்கு அளித் துள்ள சலுகை வரங்களுக்கு நன்றியாகவும் என் காணிக்கையைப் பெற்றுக் கொள்ளும். இது முதல் நான் உமது பிரமாணிக்கமுள்ள - அடிமையாயிருந்து உமது மகிமையைத் தேடவும் - என்றும், எல்லா வற்றிலும் உமக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கவும் விரும்புவதாக உறுதி கூறுகிறேன்.

ஓ ஆச்சரியத்துக் குரிய அன்னையே! உம்மால் சேசு என்னை மீட்டதுபோல் உம்மாலேயே அவர் என் னைத் தன் நித்திய அடிமையாக ஏற்றுக் கொள்ளும்படி என்னை அவரிடம் சமர்ப்பியும். ஓ இரக்கத்தின் தாயே கடவுளின் உண்மையான ஞானத்தை நான் அடையும்படி செய்யும். இதற்கேதுவாக, நீர் அன்பு பாராட்டி அறிவூட்டி வழி நடத்தி உண வூட்டி பாதுகாக்கும் உமது பிள்ளைகளுடனும் அடிமைகளுடனும் என்னையும் ஏற்றுக் கொள்ளும்.

ஓ பிரமாணிக்கமுள்ள கன்னிகையே! உமது மன் றாட்டாலும் உமது முன் மாதிரிகையாலும் உம்முடைய குமாரன் சேசு கிறீஸ்துவின் நிறை வயதை நான் உலகத்திலும் மோட்சத்திலும் அடைந்து கொள்ளுமாறு: - எல்லாவற்றிலும் அவருடைய உத்தம சீடனா கவும் அவருடைய முன்மாதிரிகைப்படி நடப்பவனாகவும் மனிதாவ தாரமான தேவ ஞானத்தின் அடிமை யாகவும் என்னை ஆக்கியருளும் தாயே ஆமென்.


இடம் :

........................
(கையொப்பம்)

அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க!
கர்த்தர் உம்முடனே!
பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே!