ஞான ஆகமம், ஆறாம் அதிகாரத்தில் தரப்பட்டுள்ளபடி இவ்வுலக ஆட்சியாளர்களுக்கு நித்திய ஞானமானவரின் அறிவுரைகள்

3.1. பலத்தை விட ஞானம் பெரியது, பலவானை விட ஞானி மேன்மையுள்ளவன்.

2. ஆனதால் அரசர்களே, கேட்டுக் கண்டுணர்ந்து கொள் ளுங்கள். உலகத்தில் நியாயந்தீர்க்கிறவர்களே, கற்றறியுங்கள்.

3. மக்களை ஆளுகிறவர்களே, செவிகொடுங்கள். மக்களை நடத்துவதில் பிரியம் கொள்பவர்களே, கேளுங்கள்.

4. கர்த்தரால்தானே உங்களுக்கு அதிகாரமும் வல்லமையும் கொடுக்கப்பட்டது. கடவுள் தம் வல்லமையைக் கொண்டு உங்கள் நினைவுகளை விசாரித்து, உங்கள் செயல்களைப் பரிசோதிப்பார்.

5. நீங்கள் அவருடைய இராசாங்கத்தின் மந்திரிகளா யிருக்கையில் நியாயப்படி நீங்கள் தீர்மானித்ததுமில்லை, நீதியின் முறைமையை நீங்கள் காப்பாற்றினதுமில்லை, சர்வேசுரன் சித்தப்படியும் நீங்கள் நடந்ததில்லை .

6. அவர் பயங்கரமான உக்கிரத்தோடும், திடீரெனவும் உங்கள் முகங்களுக்குத் தம்மைத்தாமே காண்பிப்பார். ஏனெனில் பிறர் மட்டில் அதிகாரம் பண்ணுகிறவர்களே கடினமாய் நடுத்தீர்க்கப்படுவார்கள்.

7. சாமானியர்களுக்கு இரக்கம் காண்பிக்கப்படும். பலவான்களோ பலமாய்த் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

8. சர்வேசுரன் சகலரையும் பாரபட்சமின்றி நடத்துவார். சிறியோரையும் பெரியோரையும் அவரே உண்டு பண்ணினார். சகலரையும் சரிசமமாகவே பரிபாலனம் பண்ணுகிறார்.

9. அதிக பலவான்களுக்கோ அதிகமான தண்டனை விதிக்கப் படும்.

10. அரசர்களே, நீங்கள் ஞானத்தைக் கற்றுக்கொள்ளவும், அதை விட்டகலாதபடிக்கும் இவற்றையெல்லாம் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். 11. நியாயமான காரியங்களை நீதியாய்க் காப்பாற்றுகிறவர்கள் தங்கள் செயல்களுக்கு நியாயம் சொல்லக் கூடுமாயிருக்கும்.

12. என் வார்த்தைகளை ஆவலோடு ஆசியுங்கள். அவற்றை நேசியுங்கள். அவற்றால் உங்களுக்கு அறிவுண்டாகும்.

13. ஞானம் பிரகாசிக்கும் நட்சத்திரம் போலிருக்கிறது. அது ஒருபோதும் மங்கிப் போவதில்லை. அதை நேசிப்பவர்கள் எளிதில் அதைக் காண்பார்கள். அதைத் தேடுகிறவர்கள் அதைக் கண்டடைவார்கள்.

14. அதை ஆசிக்கிறவர்கள் ஆசிக்கு முன்னமே அவர்களுக்குத் தன்னைத்தானே காண்பிக்கிறது.

15. அதிகாலையே அதை அடையத் தேடுகிறவன் எவனோ, அவன் வெகு பிரயாசைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனென் றால் தன் கதவோரம் அது உட்கார்ந்திருப்பதை அவன் காண்பான்.

16. ஞானத்தைப் பற்றி நினைக்கிறவன் எவனோ அவனே மகா புத்திசாலி. அதை அடைய விழித்திருக்கிறவன் சீக்கிரத்திலே இளைப்பாற்றி அடைவான்.

17. தன்னை அடையப் பாத்திரவான்கள் யாரென்று அறிய ஞானம் சுற்றி வந்து பார்க்கிறது. சந்தோஷமாய் தன்னை அவர்களுக்கு வழியில் காண்பிக்கின்றது. சர்வஜாக்கதிரதையோடு அவர்களுக்கு எதிரே போகிறது. 

18. ஞானத்தின் துவக்கம் அறிவின் மெய்யான ஆசை 

19. அறிவின் ஆசை ஞானத்தின் நேசம். ஞானத்தின் நேசமோ, அதன் சட்டதிட்டங்களைக் காத்தல், சட்டதிட்டங்களைக் காத்தலோ ஆத்தும் உன்னதப் பரிசுத்தத்தை உறுதிப்படுத்துதலாகும்.

20. உன்னத பரிசுத்ததனம் சர்வேசுரனை அண்டி நெருங்கும் படி செய்கிறது.

21. ஞானத்தை அடைய வேண்டுமென்னும் ஆசை நித்திய இராச்சியத்துக்கு அழைத்துப் போகிறது.

22. சிம்மாசனம் மட்டிலும் செங்கோல் மட்டிலும் நீங்கள் பிரியம் கொண்டிருந்தால், ஓ மக்களின் அரசர்களே! நித்தியத் திற்கும் ஆளும்படி ஞானத்தை நேசியுங்கள்.

23. ஜனங்களின் மேல் அதிகாரம் செலுத்தும் சகலருமே, நீங்கள் ஞானத்தின் ஒளியை நேசியுங்கள்.

24. ஞானம் என்னவென்றும், எவ்விதமுண்டானது என்றும் இப்போது சொல்வேன் . சர்வேசுரனுடைய இரகசியங்களை நான் உங்களிடத்திலிருந்து ஒளிக்கப் போகிறதில்லை. அது உண்டானது முதல் சகலமும் ஆராய்ந்து வெளியாக்கி, உண்மையான தொன்றையும் விடாமல் தெரிவிப்பேன்.

25. காய்மகாரத்தால் வருந்தினவனைப் போல நான் நடக்கப் போகிறதில்லை. ஏனென்றால் அப்படிப்பட்டவன் ஞானத்தை அடைய மாட்டான்.

26. ஞானிகளின் கூட்டம் பூமியின் சுகம். ஞானமுள்ள அரசன் மக்களின் தேற்றரவு.

27. ஆனதால் என் வார்த்தைகளால் அறிவடையுங்கள். அதனால் உங்களுக்குப் பயனுண்டாகும். 


தூத்துக்குடி சகோ.ரோஜர் மொந்த்தினி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...