இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச். இயாகப்பர் எழுதிய பொது நிருபம் - பாயிரம்

பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களுக்குள் ஒருவரும், அப்போஸ்தலரான அர்ச். யூதாவுக்குச் சகோதரரும், ஜெருசலேம் பட்டணத்துக்கு முதல் மேற்றிராணியாருமான அர்ச். சின்ன இயாகப்பர் இந்த நிருபத்தைக் கர்த்தர் அவதாரமான ஏறக்குறைய 61-ம் வருஷத்தில் எழுதினார். 

விசுவாசத்துக்கும் நன்னடக்கைக்கும் உரிய அநேக சுகிர்த புத்திமதிகள் இதில் அடங்கியிருக்கின்றன. 

இது எல்லாக் கிறீஸ்தவர்களுக்கும் பொதுவாக எழுதப்பட்டதினால் பொது நிருபமென்று சொல்லப்படுகிறது.