இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

மனுவுரு எடுத்த தேவ ஞானமாகிய சேசு கிறீஸ்துவுக்கு மாமரியின் கரங்கள் வழியாகச் செய்யப்படும் சுய அர்ப்பணம்

செபம் 

ஓ மனித அவதாரமெடுத்த நித்திய ஞானமே! ஓ மிகவும் இனிய ஆராதனைக்குரிய சேசுவே / உண்மையான கடவுளும், உண்மையான மனிதனுமானவரே / நித்திய பிதாவின் ஏக சுதனே/ எப்பொழுதும் கன்னிகையான மரியாயின் குமாரனே/நித்தியத்தில் உம்முடைய பிதாவின் மடியிலும் அவருடைய மகிமையிலும் / உம்மை வணங்குகிறேன்./ உமது மிகவும் தகுதி பெற்ற மாதாவான மரியாயின் கன்னிமை பொருந்திய உதரத்திலே/ உமது மனித அவதாரத்தில் உம்மை ஆராதிக்கிறேன்.

கொடிய பசாசின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து/ என்னை விடுவிக்கும்படி/ அடிமையின் உருவமெடுத்து/ உம்மையே வெறுமையாக்கியதற்காக/ உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்./ உமது தாயின் வழியாக என்னை உமக்குப் பிரமாணிக்க முள்ள அடிமையாக்கிக் கொள்ளும்படி/ அவ்வன்னைக்கு உம்மைச் சகலத்திலும் கீழ்ப்படுத்தியதற்காக உம்மை வாழ்த்தி ஸ்துதிக்கிறேன்.

ஆனால் அந்தோ / நான் நன்றியற்று உண்மை தவறி / ஞானஸ்நானத்தில் எவ்வளவோ பகிரங்கமாய்க் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நான் காப்பாற்றவில்லை/ என் கடமைகளை நான் செய்யவில்லை / உம்முடைய பிள்ளை யென்றோ / அடிமையென்றோ / அழைக்கப்பட நான் தகுதியில்லை/ உம்முடைய கோபத்துக்கும் புறக்கணிப்புக்கும் உரியதாக அன்றி/ வேறு எதுவும் என்னிடம் இல்லை / ஆதலால் உம்முடைய மிகப் புனித மகத்துவ சந்நிதியின் முன்/ தனியே வர நான் துணியவில்லை / இதனாலேயே உம்மிடம் எனக்காகப் பரிந்து பேசும்படி நீர் எனக்குத் தந்த உம் திருத்தாயின் உதவியை நான் நாடுகிறேன் / உம்மிடமிருந்து மனஸ்தாபத்தையும் மன்னிப்பையும் பெறவும் ஞானம் என்னும் வரத்தை அடைந்து/ அதைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் இந்தத் தாய் வழியாகவே நம்பியிருக்கிறேன்./

ஓ ஜென்ம மாசற்ற மாமரியே வாழ்க / நித்திய ஞானமானவர் மறைந்து தங்கி/சம்மனசுக்களாலும் மனிதர் களாலும் வணங்கப்படத் திருவுளங் கொண்ட உயிருள்ள பேழையே வாழ்க / கடவுளுக்கடியிலுள்ள யாவற்றையும் தன் அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டிருக்கும் பரலோக பூலோக அரசியே வாழ்க யாருக்கும் இரக்கம் காட்டத் தவறாத பாவிகளின் உறுதியான அடைக்கலமே வாழ்க தாயே தேவ ஞானத்தை நான் அடைய எனக்கிருக்கும் ஆவலை நிறைவு செய்யுங்களம்மா/ அதற்கென நான் என் தாழ்நிலையில் செய்யும் அர்ப்பணத்தையும் வாக்குறுதிகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

பிரமாணிக்கமற்ற பாவியாகிய நான் (பெயர்.) என் ஞானஸ்நான வாக்குறுதிகளை / உங்கள் கரங்களில் புதுப்பித்து உறுதிப்படுத்துகிறேன்/ பசாசையும் அதன் கிரியைகளையும் அதன் ஆரவாரங்களையும், நித்தியத் திற்கும் விட்டு விடுகிறேன்/ மனித உருவெடுத்த தேவ ஞானமாகிய சேசுகிறீஸ்துவுக்கு என்னை முழுவதும் அர்ப்பணிக்கிறேன் என் வாழ்நாளெல்லாம் அவர் பின்னால் என் சிலுவையைச் சுமந்து செல்லவும் இதுவரை இருந்ததை விட அவருக்கு அதிக பிரமாணிக்கமா யிருக்கவும் என்னை அவருக்குக் கையளிக்கிறேன்.

ஓ மாமரியே / இன்று சகல மோட்ச வாசிகள் முன்னிலையில்/ உங்களை என் தாயாகவும், தலைவி யாகவும் தெரிந்து கொள்கிறேன்/ என் ஆத்தும சரீரம்/ என் உள்ளரங்க வெளியரங்க பொருட்கள் யாவும் என்னுடைய கடந்தகால நிகழ்கால வருங்கால நற்செயல்களின் பலன்கள்/ எல்லாவற்றையும் உங்களிடம் அர்ப்பணித்துக் கொடுத்து விடுகிறேன்/ என்னையும் எனக்குள்ள யாவற்றையும் / ஒன்றுகூட பாக்கியில்லாமல் கடவுளின் அதிமிக மகிமைக்காக உங்கள் விருப்பப்படி / இப்பொழு தும் நித்தியமாகவும் உபயோகித்துக் கொள்ள உங்களுக்கே முழு உரிமையாக்குகிறேன்.

தயாளமுள்ள கன்னிகையே என் அடிமைத்தனமாகிய இச்சிறு காணிக்கையை / நித்திய ஞானமானவர்/ உங்கள் தாய்மைக்கு செலுத்திய பணிதலுடன் ஒன்றித்து அதன் மகிமைக்காக ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்./ அற்பப் புழுவும், பரிதாபத்துக்குரிய பாவியுமான என் மீது / சேசுவுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள அதிகாரத்திற்கும் ஓர் மரியாதை யாகவும் பரிசுத்த திரித்துவம் உங்களுக்கு அளித்துள்ள/ சலுகை வரங்களுக்கு நன்றியாகவும்/ என் காணிக்கையைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் / இதுமுதல் நான்/ உங்கள் பிரமாணிக்கமுள்ள அடிமையாயிருந்து/ உங்கள் மகிமை யைத் தேடவும்/ எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்குக் கீழ்ப் படிந்து நடக்கவும் விரும்புவதாக உறுதி கூறுகிறேன்.

ஓ ஆச்சரித்துக்குரிய அன்னையே/ உங்களால் சேசு என்னை மீட்டது போல் உங்களாலேயே அவர் என்னைத் தம் நித்திய அடிமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி/ என்னை அவரிடம் சமர்ப்பியுங்கள்/ ஓ இரக்கத்தின் தாயே கடவுளின் உண்மையான ஞானத்தை நான் அடையும்படி செய்யுங்கள் / இதற்கேதுவாக நீங்கள் அன்பு பாராட்டி / அறிவூட்டி/வழிநடத்தி / உணவூட்டி பாதுகாக்கும்/ உங்கள் பிள்ளைகளுடனும்/ அடிமைகளுடனும் என்னையும் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். - ஓ பிரமாணிக்கமுள்ள கன்னிகையே/ உங்கள் மன்றாட்டாலும், உங்கள் முன்மாதிரிகையாலும்/ உங்கள் குமாரன் சேசு கிறீஸ்துவின் நிறை வயதை நான் உலகத்திலும் மோட்சத்திலும் அடைந்து கொள்ளுமாறு எல்லாவற்றிலும் அவருடைய / உத்தம சீடனாகவும் அவருடைய முன்மாதிரிகைப்படி நடப்பவனாகவும் மனிதாவதாரமான தேவ ஞானத்தின் அடிமையாகவும் என்னை ஆக்கியருளும் தாயே! ஆமென். 

இடம் : தேதி :
கையொப்பம்.

தேவ வரப்பிரசாதத்தின் மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும்.