⛪ கோட்டாறு மறைமாவட்டம்

கோட்டாறு மறைமாவட்டம்


43 புனித பெர்னதெத் ஆலயம், மங்கலகுன்று

47 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், கானாவூர்

55 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், கிறிஸ்துநகர்

76 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், இனயம்புத்தன்துறை

86 புனித லேனம்மாள் ஆலயம், இனையம்

111 புனித அல்லேசியார் ஆலயம், கொட்டில்பாடு

128 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், ஹெலன்நகர்

152 புனித யூதா ததேயு ஆலயம், கொட்டாரம்

170 தூய ஆரோக்கியநாதர் ஆலயம், ஒற்றையால்குடி

173 அலங்கார உபகார மாதா திருத்தலம், கன்னியாகுமரி

187 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், இரும்பிலி

188 புனித யாக்கோபு ஆலயம், வாணியக்குடி

189 இடைவிடா சகாய மாதா ஆலயம், குளச்சல்

192 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், மரமடி, குளச்சல்

193 புனித இராயப்பர் சின்னப்பர் ஆலயம், சரல்

204 புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், வடக்குகோணம்

250 ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், இராஜாக்கமங்கலம்துறை

253 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அஞ்சுகூட்டுவிளை

278 புனித தஸ்நேவிஸ் மாதா ஆலயம், மறவன்குடியிருப்பு

287 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் திருத்தலம், இராஜாவூர்

308 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், வட்டக்கரை, நாகர்கோவில்

314 தூய சவேரியார் முதன்மை ஆலயம், ஆலஞ்சி

317 லூர்து அன்னை ஆலயம், புன்னைநகர்

318 தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், புதுக்கிராமம்

320 புனித ஆரோக்கியநாதர் ஆலயம், தெற்கு இராமனாதிச்சன்புதூர்

323 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், குருசடி

333 பரிசுத்த திருக்குடும்ப திருத்தலம், மேலராமன்புதூர், நாகர்கோவில்

334 பரலோக அன்னை ஆலயம், தாழையான்கோணம்

335 புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலயம், பெரியவிளை

341 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், பொன்னப்பநாடார் காலனி

343 பனிமய அன்னை ஆலயம், கீழ் ஆசாரிபள்ளம்

373 புனித ஆரோக்கியநாதர் ஆலயம், புதுக்குடியிருப்பு

375 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், வேதநகர், நாகர்கோவில்

382 அற்புத அன்னை ஆலயம், அன்னைநகர்

394 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், களிமார்

395 ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், ஆரோக்கியபுரம்

399 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், இலங்காமணிபுரம்

402 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கடியபட்டணம்

410 புனித அந்தோனியார் திருத்தலம், பெரியகாடு

432 புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார் ஆலயம், மார்த்தால்

457 புனித பேதுரு பவுல் ஆலயம், கடியபட்டணம்