இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

ஈடேற்ற அலுவல் - தாமதம் பொறாத ஒரு அலுவல்

ஈடேற்ற அலுவல்தான் நம்முடைய முக்கியமான ஒரே அலுவல். அதை ஒவ்வொருவனும் தான் தானே செய்து முடிக்க வேண் டியது; அது பிறரைக்கொண்டு பார்ப்பிக்கத்தக்க ஒரு அலுவல் அல்ல. இந்த இரண்டு துறையையுங் கண்டுகொண்டோம்.

இனி அந்த அலுவலை நாம் எப்போது பார்க்க வேணும்? பிற்காலம் பிற்காலம் என்று வைத்துக்கொண்டிருக்கலாமா? ஒருபோதுமில்லை. அது இப்போதுதானே செய்ய வேண்டிய ஒரு அலுவல்; நாளைக்கு என்று வைக்கத்தக்கது அல்ல. அது ஒரு நிமிஷமாவது தாமதம் பொறாதது. எப்படியென்றால், பிரியமான கிறிஸ்தவர்களே , நமக்குக் கிடைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் நமது ஈடேற்ற அலுவலுக்காக என்றே சருவேசுரன் தந்தருளுகிறார். ஆனபடியால், ஒவ்வொரு நிமிஷமுந்தானே நாம் அவருக்கு ஊழி யம்பண்ணி நம்முடைய ஆத்துமத்தைப் புண்ணியங்களால் அலங்கரித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டியது.

வட்டிக்கு எடுத்த முதலுக்கு ஓயாமலே நாள்தோறும் வட்டி பெருகிக்கொண்டிருப்பது போல, நாம் சருவேசுரனுக்குச் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தின் கடனும் நாள் வீதம், மணித்தியால வீதம், நிமிஷ வீதம் பெருகிக் கொண்டு வருகிறது. இன்றைக்கு ஆண்டவரைச் சேவியாமல் நாளைக்குச் சேவிப்போம் என்று இருந்தால், நாளையிற் கடன் ஒரு புறங் கிடக்க, இன்றையிற் கடனும் தீர்க்க வேண்டிய கடன் தானே. வட்டிக்கு எடுத்த பணத்தை இந்த மாதம் இறாமல் மற்ற மாதம் இறுப்போம் என்று வைத்திருந்தால், இந்த மாதத்தின் வட்டி இல்லாமற் போய்விடுமா? மற்ற மாதத்தானோடு இந்த மாத வட்டியையுங் கூட்டியே இறுக்க வேண்டி வருமே. அதுபோல், பிற்காலம் சருவேசுரனுக்கு ஊழியம் பண்ணுவோம் என்று இருந்தால், அது பிற்காலத்துக்கு உரிய கடன். அதனால் இப்போது நடக்கிற இக் காலத்தின் கடன் அற்றுப் போகாது.

அல்லாமலும் பிற்காலம் என்றது மிகவும் சந்தேகமான ஒரு சாமான். சருவேசுரன் அதை நமக்குத் தருவாரோ, அல்லது, நாம் இப்போது அவருக்குக் காட்டுகிற நன்றி கேட்டுக்கு நீதியான ஒரு தண்டனையாக, அதை நமக்குத் தராமல் சீக்கிரத்திலே மரணத்தை வரவிடுவாரோ - சொல்லக்கூடியவர் யார் ? நாம் மரணத்தின் நடுவே சீவிக்கிறோம். நமது சீவியத்தின் நடுவே மரணம் வந்து நம்மை இறாஞ்சிக்கொண்டு போய்விடும். வயது வந்துதான் சாவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்க ஏதுவில்லை.

''ஆறிலுஞ் சாவு நூறிலுஞ் சாவு''. இராசாக்களென்ன பிரபுக்களென்ன, பாப்புமாரென்ன விசுப்புமாரென்ன, கப்பற்காபரென்ன பிச்சைக்காரரென்ன, சகலருக்கும் மரணம் காத்திராம்பிரகாரமே வரும். தமோக்கிளிஸ் என்ற கிரேக்கனுக்கு ஒரு புத்திமானான பெரியவன் சம்பிரமமான விருந்து கொடுத்தானாம். தமோக்களில் அந்த விருந்தின் நயத்தையும் பெரியவனின் செல்வ சம்பத்தையும் புகழ்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கும் வேளை, திடீரென்று கண்களை ஏறெடுக்கவே, தன் தலைக்கு மேலே உறை கழித்த கூரிய வாளொன்று ஒரு மயிரிற் தொங்க விட்டிருக்கிறதையும் அது எப்போது அறுந்து விழுந்து தலையைப் பிளக்குமோ என்ற நிலையிற் கிடக்கிறதையும் கண்டு அங்கம் நடுங்கி உள்ளம் பதறத் தொடங்கினானாம்.

இப்படியே நமது தலைக்கு மேலும் மரணம் என்கிற வாள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆதலால், பிறகு பார்த்துக் கொள்ளுவோம் என்று ஆத்தும ஈடேற்ற அலுவலைப் பின் போடுவதைப் போல பெரிய மதியீனம் இல்லை. ஓர் வேளை, நாம் ஒருக்கால் ஆத்துமத்தை இழந்தபின் மறுபடியும் அதை ஈடேற்றிக்கொள்ள இடமிருந்ததானால், பின் போட்டு வைத்தும் பார்க்கலாம். அப்படியோ இடமுமில்லை. ஒரு கண் கெட்டுப் போனால், மற்றக் கண்ணாவது பார்க்க உதவும். ஒரு கை ஒரு கால் இல்லாவிட்டால், மற்றக் கை காலாவது வழங்கும். இந்த அவயவங்கள் இல்லாமல் சீவிப்பவர்களும் உண்டு. ஆனால், ஆத்துமத்தை ஒரு தரம் இழந்து போனால், பிறகு ஈடேற் றுவதற்கு வேறு ஆத்துமம் இல்லையே. ஒரு சீவிய காலத்தை தனக்கு மோசம் ஆக்கிக்கொண்டால், ஆதாயம் ஆக்குகிறதற்கு வேறு சீவிய காலம் இல்லையே.

ஆதலால், நாம் இப்போதே நமது ஆத்தும ஈடேற்ற அலுவலைப் பார்க்கத் தொடங்க வேணும். அதுதான் நமது ஏக அலுவல். அதை நாம் ஒழிய வேறு ஒருவர் நமக்குப் பார்த்துத் தர முடியாது. அது தாமதம் பொறாத அலுவல். நாளைக்கு நாளைக்கு என்று விட்டு வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அது முற்றாய்க் கை பறிந்து போய்விடும். சென்று போன தருணம் திரும்பி வராது. இந்த முழு முக்கியமான அலுவல் நம்முடைய நித்திய நன்மையையோ நித்திய கேட்டையோ பொறுத்த அலுவல் இருக்க, நாம் உலகத்தின் கஞ்சல் குப்பை போல கிடக்கிற பொருள் பண்டங்களை, இன்பங்களை மகிமைகளையே தேடிக்கொண்டிருந்து காலத்தைப் போக்குவோமா?

தன் வீடு பற்றி எரிகிறதைக் காணும் போது எவனாவது தாயம் விளையாடிக்கொண்டிருப்பானா? தன் சீவனுக்கு மோசம் வருகிற ஆபத்தான தருணத்திலே எவனாவது பகிடி சேட்டை பண்ணிக்கொண்டிருப்பானா? இரான் இரான். அப்படியாகையால், பிரியமானவர்களே, உங்கள் ஒரேயொன்றான, அருமையான, விலைமதிக்கக் கூடாத சீவியத்தின் காலம், நெருப்புப் பற்றியெரிந்து அழிந்து போவது போல் கடந்து போய்க்கொண்டிருக்க, நீங்கள் நாலு நாளைக்கு மேல் நில்லாத உலக காரியங்களிலே அமிழ்த்திக் கிடப்பது என்ன? உங்கள் ஆத்துமத்துக்கு காலாதி காலமாய் முடியாத கேடு வரத்தக்க நிலையில் இருந்து கொண்டு, உலக வீண் வேடிக்கை விநோதங்களிலே நாட்போக்குவது என்ன?

இதோ இன்று உங்களுக்கு நல்ல ஒரு காலம் தொடங்குகிறது. இந்த ஞான ஒடுக்கம் உங்கள் நித்திரைத் தூக்கத்திலிருந்து உங்களைக் கிள்ளி அருட்டி, இதுவரைக்கும் நீங்கள் முழு முயற்சியோடு தேடாமல் விட்டிருந்த ஆத்தும ஈடேற்ற அலுவலை இனியாவது கவனிக்கப் பண்ணுவதாகும். ஞான ஒடுக்க நாட்களானவை, சருவேசுரனுடைய வரப்பிரசாதம் ஆகிய மழை ஆத்துமம் என்கிற நிலத்திலே ஏராளமாய்ப் பொழிகிற ஒரு காலமாம். நிலத்தைக் கொத்தி, களை பிடுங்கி, நல் விதையை விதைத்தால் மாத்திரம் அதற்கு மழையினால் பிரயோசனம் உண்டு.

தேவ வரப்பிரசாதம் உங்கள் ஆத்துமங்களுக்கு நன்மை செய்யத்தக்கதாக, நீங்கள் அவைகளை மவுனத்தினாலும் செபத்தினாலும் தவக்கிரியைகளினாலும் ஆயத்தப்படுத்தவேணும். உங்களுடைய ஊக்கமான பிரயாசையும் சேராவிட்டால், ஞான ஒடுக்கத்தின் வரப்பிரசாதங்கள் கடல் மேற் பெய்த மழை போலவும் காட்டில் எறித்த நிலவு போலவுமே வீண் ஆகிவிடும்.

ஆதலால், கூடியளவில் உலக வீண் பராக்குகளையும் கதை கண்ணிகளையும் தவிர்த்து, இருதயம் என்கிற மறைவிடத்திலே ஒளித்திருந்து, ஆண்டவரைப் பிரார்த்தியுங்கள். உங்கள் நிலைமையை ஆராய்ந்து பாருங்கள். மனந்திரும்பப் பிரயாசப்படுங்கள். இதற்கு செபமே அதிக முக்கியமான காரியம். இன்றியமையாத காரியம்.

என் இரட்சணியத்துக்காகச் சிலுவையில் அறையுண்ட ஆண்டவரே, என் ஈடேற்றத்தைப் பற்றிய கவலையை எனக்குத் தாரும். என் பாவங்களுக்காக நான் மெய்யான மனஸ்தாபப்பட அருள்புரியும். இரக்கமுள்ளவரே, என்னை மனந்திருப்பியருளும்; அப்போதுதான் நான் மனந்திரும்புகிறவன் ஆவேன் என்று இந்தச் சாரப்பட அடிக்கடி செபியுங்கள். அதிகமாய்ச் செபம் பண்ணுங்கள். செபத்தோடு தவத்தையும் சேர்த்து, கண்ணை ஒருங்கள்; காதை ஒறுங்கள்; விசேஷமாய் நாக்கை ஒறுங்கள். மவுனமும் செபமும் தவமும் சேருமானால் தப்பாமல் ஆண்டவருடைய வரப்பிரசாதத்தினால் மனந்திரும்புவீர்கள்; சருவேசுரனை முழு மனதோடும் நேசித்து அவருக்காகவே சீவித்து, அவருடைய திருக் கற்பனைகளை எல்லாம் சுமுத்திரையாய் அனுசரிக்கத் தொடங்குவீர்கள். அளவில்லாத தயாபரரான அவரும் உங்களுக்கு அருளின் மேல் அருள் கூட்டி, தமது அன்பிலே நீங்கள் நாளுக்கு நாள் வளரச்செய்து, உங்களுக்குத் தமது இணையில்லாப் பாக்கியமாகிய பேரின்ப முக தரிசனத்தையும் தந்தருளுவார்.

ஆமென்.