இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ பிரசங்கங்கள்

என் பலவீனங்களில் சந்தோஷமாய் நான் மேன்மை பாராட்டுவேன்!

எல்லா மனிதரும் இரட்சிக்கப்பட வேண்டுமென கடவுள் சித்தம் கொள்கிறார்!

பாவி கடவுளை நிந்திக்கிறான்!

கெட்டவர்களுக்கு சமாதானமில்லை!

கடவுள் இரக்கமுள்ளவர், இருந்தும் பலர் ஒவ்வொரு நாளும் இழக்கப்படுகிறார்கள்!

வேதசாட்சிகளின் இராக்கினியான மாமரி!

நம் உணவாக இருக்கும்படி பீடத்தின் மகா பரிசுத்த தேவத்திரவிய அனுமானத்தில் தம்மையே விட்டுச் செல்லும் சேசுகிறீஸ்துநாதரின் அன்பு!

திவ்ய நற்கருணையிலிருக்கும் சேசுநாதர் நம் அனைவரையும் சந்திக்கிறார்!

திவ்விய நன்மையில் அனைவரும் தம்மை உட்கொள்ள வேண்டுமென சேசுநாதர் ஆசிக்கிறார்!

திவ்விய நற்கருணை தேவத் திரவிய அனுமானம் தேவசிநேகத்தை நம்மில் பற்றியெரியச் செய்கிறது!

மனிதா, நீ மண்ணாயிருக்கிறாய், மண்ணுக்கே திரும்புவாய்!

எல்லோருக்கும் முடிவு வருகிறது!

என் மகனே, பாவம் செய்து விட்டாயா? இனி செய்யாதே!

அந்த அசுத்த இன்பத்திற்காகவும், திருப்திக்காகவும் ஓராயிரம் அரச மகுடங்களை இழக்கும் ஆபத்துக்கு உட்படுவாயா?

பரிசுத்த மாமரியின் வாழ்வு முழுவதும் நீடித்த வேதசாட்சியம்!

உன் தேவனாகிய ஆண்டவரை சோதியாதிருப்பாயாக!

மாமரியின் வேதசாட்சியத்தின் உயர்வு!

ஆண்டவரே, நாம் இங்கே இருப்பது நல்லது!

சேசுவின் அன்புள்ள திரு இருதயம்!

எந்த விதத்திலும் தணிக்கப்படாத மரியாயின் வேதசாட்சியம்!

அவர் ஊமையாயிருந்த ஒருவனைப் பிடித்திருந்த பேயைத் துரத்தினார்!

ஆத்தும இரட்சணிய தாகம்!

சேசுவின் மீதான மரியாயின் நேசம் எவ்வளவு பெரிதாயிருந்ததோ, அவ்வளவுக்கு அவர்களுடைய வியாகுலங்கள் பெரிதாயிருந்தன!

பாவிகள் மீது சேசுவின் கனிவுள்ள தயவிரக்கம்!

அர்ச். சூசையப்பர் திருநாள்

வியாகுல மாதா திருநாள்

மாமரி நம் இரட்சணியத்துக்காகத் துன்பப்படுகிறார்கள்

சேசுநாதரின் திருக்காயங்கள்

சேசுநாதரின் திருப்பாடுகளின் மீதான தியானம்

சிலுவையின் மீது சேசுநாதர்

என் மாமிசத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம் பண்ணுகிறவன் என்னில் வசிக்கிறான், நானும் அவனில் வசிக்கிறேன்!

திவ்ய நற்கருணைக்கு முன்பாக ஜெபம்

சேசுநாதர் சிலுவையின் மீது மரிக்கிறார்

இறந்து விட்டவராக சிலுவையில் தொங்கும் சேசுநாதர்

மாமரி சேசுவிடம் பிரியாவிடை பெறுதல்

சேசுகிறீஸ்துநாதரின் உயிர்ப்பு

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்

நீ முடிசூட்டப்படுவாய்

நித்தியத்திற்கும் கடவுளை தரிசித்தலும், அவரை அனுபவித்தலும்

கடவுளை நேசிப்பவர்களின் மகிழ்ச்சியான வாழ்வு

உன் தேவனாகிய ஆண்டவரை உன் முழு இருதயத்தோடு நேசிப்பாயாக!

பாறைப் பிளவுகள்

கடவுளின்மீது மரியாயின் மாசற்ற இருதயம் கொண்டுள்ள அன்பு

நம் விசுவாசமே உலகத்தை மேற்கொள்ளும் வெற்றியாக இருக்கிறது

ஒரு நல்ல பாவசங்கீர்த்தனம்

இனி பாவம் செய்வதில்லை என்ற உறுதியான, பொதுவான, நற்பயனுள்ள பிரதிக்கினை

அடிக்கடி பாவசங்கீர்த்தனம் செய்வதன் முக்கியத்துவம்

நீ செய்த பாவத்தை வெளிப்படுத்தத் தொடங்கினாலே போதும், உன் வீணான குழப்பம், பயம் எல்லாம் கண நேரத்தில் மறைந்துபோகும்

நமக்காக மரிப்பதில் சேசுவின் அன்பு

பரிசுத்த மாமரியின் கற்பு

ஆண்டவர் சின்னஞ்சிறியவராகவும், மிக அதிகமாக நேசிக்கப்படத்தக்கவராகவும் இருக்கிறார்

நானே நல்ல ஆயன்

நமக்குக் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற யுத்தத்திற்கு ஓடக்கடவோம்

பரிதாபத்திற்குரிய பாவிகளுக்குப் பசாசு காட்டும் மாயத் தோற்றங்கள்

அர்ச். சூசையப்பரின் பாதுகாவல்

ஞானமானது மனிதருக்கு அளவில்லாத திரவியமாயிருக்கின்றது

சேசுவின் தாராளமுள்ள திரு இருதயம்

மாமரியிடம் தஞ்சமடைதல்

இன்னும் சிறிது காலம், அதன்பின் என்னைக் காண மாட்டீர்கள்

நம் சிந்தனைகளிலும் உணர்வுகளிலும் பிறர்சிநேகம்

நம் வார்த்தைகளில் பிறர்சிநேகம்

ஒருபோதும் கோள் சொல்லாதபடி கவனமாயிரு

சாந்தம் எப்படி அனுசரிக்கப்பட வேண்டும்?

நம் நம்பிக்கையான சேசுநாதரின் மரணம்

மாமரியின் பிறர்சிநேகம்

சினம் கொள்ளத் தாமதியுங்கள்

நம் செயல்களில் பிறர்சிநேகம்

காலமிருக்கும்போதே நற்செயல்களைச் செய்வோமாக

அயலானின் ஆத்துமத்தின் மட்டில் பிறர்சிநேகம்

உங்கள் அர்ச்சிப்பே சர்வேசுரனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது

இதோ, நமது கரங்களில் உன்னை எழுதி வைத்திருக்கிறோம்

பிரியதத்தத்தினாலே பூரணமான மரியாயே வாழ்க!

கேளுங்கள், பெற்றுக்கொள்வீர்கள்

ஜெபத்தின் நிபந்தனைகள்

கடவுள் ஞான நன்மைகளை நமக்குத் தந்தருள்வதாக வாக்களித்திருக்கிறார், உலக நன்மைகளை அல்ல!

பூமியின் மீது சேசுநாதர் வாழ்ந்த தரித்திர வாழ்வு!

எழுந்து வாரும் ஆண்டவரே, உமது இளைப்பாற்றியின் ஸ்தலத்திற்கு எழுந்து வாரும்!

தேவசிநேகம் இருதயத்தைப் பற்றியெரியச் செய்யும் நெருப்பாக இருக்கிறது!

தேவசிநேகம் ஆத்துமத்தை ஒளிர்விக்கும் ஒளியாக இருக்கிறது!

தேவசிநேகம் தேற்றரவு தருகிற நீரூற்றாக இருக்கிறது!

தேவசிநேகம் ஆன்மாவை வளப்படுத்தும் பனித்துளியாக இருக்கிறது!

தேவசிநேகம் மன உற்சாகத்தை மீட்டுத் தரும் இளைப்பாற்றியாக இருக்கிறது!

தேவசிநேகம் நம்மைப் பலப்படுத்துகிறது!

தேவசிநேகம் நம் ஆத்துமங்களில் கடவுள் தங்கி வசிக்கச் செய்கிறது!

தேவசிநேகம் ஆத்துமத்தைக் கடவுளோடு சேர்த்துக் கட்டுகிற ஒரு புனித பந்தனமாக இருக்கிறது!

தேவசிநேகம் எல்லா நன்மைகளையும் தன்னுள் கொண்டுள்ள ஒரு பொக்கிஷம்!

அவர் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்து. . . மனிதனானார்!


சேசுகிறீஸ்துநாதரின் திருப்பாடுகள் பற்றிய சிந்தனைகளும், அவற்றின் மீதான நாட்டங்களும்!

பிரசங்கம் 01

பிரசங்கம் 02

பிரசங்கம் 03

பிரசங்கம் 04

பிரசங்கம் 05

பிரசங்கம் 06

பிரசங்கம் 07

பிரசங்கம் 08

பிரசங்கம் 09

பிரசங்கம் 10

பிரசங்கம் 11

பிரசங்கம் 12

பிரசங்கம் 13

பிரசங்கம் 14

பிரசங்கம் 15