இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - 3

தமிழில் இந்தப் புத்தகம் இன்னும் அச்சிடப்படவில்லை. விசுவாசிகள் படித்து பயன்பெற மட்டுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கு அனுமதியில்லை.

பொதுவில் மாமரியின் இலட்சணங்கள்

அத். 1 மாமரியின் தகுதியின் உத்தமதனம்


பிரிவு 1 இத்தகைய உத்தமதனத்தின் அவசியம்

பிரிவு 2  ஜென்மப் பாவத்திலிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் விலக்கப்பட்டிருப்பதில் மாமரியின் இலட்சணங்கள்

பிரிவு 3 மாமரியின் சுபாவமான சத்துவங்களைப் பொறுத்த வரை எந்தப் பாவமும், அல்லது தவறுதலும் இல்லாதிருந்ததுஅத். 2 மாமரியின் சுபாவ இலட்சணங்கள்


பிரிவு 1 சுபாவக் கொடைகள்

பிரிவு 2 ஆத்துமத்தின் சுபாவக் கொடைகள் : புத்தி

பிரிவு 3 மாமரியின் சித்தத்தின் வலிமை

பிரிவு 4 மாமரி எல்லா விதத்திலும் அழகானதற்கு முற்றிலும் பொருத்தமானவர்களாகவும், அதன் மாபெரும் நிறைவேற்றமாகவும் இருந்தார்கள்அத். 3 சுபாவத்திற்கு மேலான இலட்சணங்கள்


பிரிவு 1 சுபாவத்திற்கு மேலான காரியம்

பிரிவு 2 தேவ இஷ்டப்பிரசாதம்

பிரிவு 3 இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் கொடைகள்

பிரிவு 4 அசாதாரணமான சுபாவத்திற்கு மேலான வரப்பிரசாதம்அத். 4 மாமரிக்குப் பொருத்திக் காட்டுதல்


பிரிவு 1 மாமரிக்குப் பொருத்திக் காட்டுதல்

பிரிவு 2 இந்தக் கொள்கையின் விளைவு

பிரிவு 3 மாமரியின் வரப்பிரசாத அதிகரிப்பு - அதன் தனிச் சட்டம்

நன்றி: இந்த புத்தகத்தை பதிவிட உதவிய திரு.மகிபன் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.