இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ சத்திய வேதம் 1834

ஆயத்த சிந்தனைகள்

சருவேசுரன் ஒருவர் உண்டென்பதின்பேரில்

தேவ இலக்ஷணங்களின்பேரில்

சருவேசுரனுக்கு ஆராதனை செய்வது அவசியம் என்பதின்பேரில்

தேவ வெளிப்படுத்தலின் அவசியத்தின் பேரில்

தேவ வெளிப்படுத்தலின் அறிகுறிகள்

வெளிப்படுத்திய வேதத்தைப்பற்றி விசேஷமாய்ச் சொல்லியது

யூதவேதத்தின் பேரில்

பழைய ஏற்பாட்டின் எல்லா நூல்களும் விசேஷமாய் மோசேசின் பஞ்சாகமமும் உண்மையானவை என்பதின்பேரில்

யூதவேதம் தெய்வீகமானது என்பதற்குரிய அத்தாட்சிகளின் பேரில்

கிறீஸ்துவேதத்தின் பேரில்

புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் எல்லாம் உண்மையான சம்பவங்களையே அடக்கியிருக்கின்றன

கிறீஸ்துவேதம் தெய்வீகமானதென்பதை யேசுநாதரும் அவருடைய சீஷர்களுஞ் செய்த அற்புதங்களாற் பெறப்படும் அத்தாட்சி

கிறீஸ்துவேதம் தெய்வீகமானதென்பதை தீர்க்கதரிசனங்களாற் பெறப்படும் அத்தாட்சி

கிறீஸ்துவேதம் தெய்வீகமானதென்பதை கிறீஸ்துவேதத்தின் மேம்பாட்டாற் பெறப்படும் அத்தாட்சி

கிறீஸ்து வேதத்தின் தாபகத்தினாலும் விருத்தியாலும் பெறப்படும் அத்தாட்சி

யேசு நாதருடைய மெய்யான திருச்சபை

மெய்யான திருச்சபையின் அறிகுறிகளின்பேரில்

திருச்சபை ஏகமானது

திருச்சபை பரிசுத்தமானது

திருச்சபை சாதாரணமானது

திருச்சபை அப்போஸ்தொலிக்கமானது

கத்தோலிக்குச் சபை ஒன்றே யேசுநாதருடைய மெய்யான திருச்சபை

கத்தோலிக்கு திருச்சபை மாத்திரம் பரிசுத்தமாய் இருக்கின்றது

கத்தோலிக்கு திருச்சபை மாத்திரம் சாதாரணமாய் இருக்கின்றது

கத்தோலிக்கு திருச்சபை மாத்திரம் அப்போஸ்தொலிக்கமாய் இருக்கின்றது

திருச்சபைக்குப் புறம்பாக ஆத்தும ஈடேற்றமில்லை