இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - 5

தமிழில் இந்தப் புத்தகம் இன்னும் அச்சிடப்படவில்லை. விசுவாசிகள் படித்து பயன்பெற மட்டுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கு அனுமதியில்லை.


மாமரியின் பேறுபலனும் மகிமையும்

அத்தியாயம் 1


பிரிவு 1 பேறுபலனைப் பற்றிய விளக்கம்

பிரிவு 2 பேறுபலன்களுக்கான நிபந்தனைகள்

பிரிவு 3 பேறுபலனின் அளவுஅத். 2 மேற்கண்ட விதிகளின்படி மாமரியின் செயல்கள்பிரிவு 1 மாமரியின் பேறுபலனின் நீளமும், அதன்  பலதரப்பட்ட தன்மையும்

பிரிவு 2 செய்யப்பட்ட செயல்களின் வெளியரங்க மதிப்பிலிருந்து மாமரியின் பேறுபலனின் மேன்மை அல்லது, முதல் விதியால் தீர்மானிக்கப்படும் மாமரியின் பேறுபலன்

பிரிவு 3 இரண்டாவது விதியின் அடிப்படையில் மாமரியின் பேறுபலனைப் பற்றிய சிந்தனை

பிரிவு 4 மூன்றாவது விதியின் அடிப்படையில் மாமரியின் பேறுபலன்

பிரிவு 5 மாமரியின் பேறுபலன் நான்காம் விதியால் பரிசோதிக்கப்படுதல்அத். 3 மோட்சத்தில் மாமரியின் மகிமைபிரிவு 1 நித்தியப் பேரின்பத்தைப் பற்றிய பொதுவான சிந்தனையும், அதன் தனிச்சிறந்த உன்னதத் தன்மையும்

பிரிவு 2 தேவ காட்சி நீட்டிக்கப்படுதல்

பிரிவு 3 ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களின் சித்தமும், நேசமும், சந்தோஷமும்

பிரிவு 4 ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அடையும் மாற்றம்

பிரிவு 5 பரலோகத்திலுள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆத்துமங்களின் சந்தோஷம்

பிரிவு 6 மகிமையின் அளவு


அத். 4 இவை அனைத்தையும் மாமரிக்குப் பொருத்திப் பார்த்தல்.


முடிவு

திருச்சபையின் வேதபாரகர்கள் வேதாகம வாக்கியங்களுக்குத் தந்த பல்வேறு விளக்கங்கள்!நன்றி: இந்த புத்தகத்தை பதிவிட உதவிய திரு.மகிபன் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.