இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - சம்பிரதம்

பதினான்கு சீர்க்கழி நெடிலாசிரிய விருத்தம். 

அண்டபகி ரண்டமொடு மண்டலமும் விண்டலமும்
அலைகடலுந் திசைக ளெட்டும்
அரைநொடியில் வலம் வருவம் குலகிரிகள் முழுவதும்
அசைத்துப் பிடுங்கி யெறிவம்
தெண்டிரையில் கடைபயில்வம் மண்டழலி னிலை பெறுவம்
சித்து முழு தொத்து வருவம்
தேனாடி வண்டுபடு சிறகரை புலர்த்து பொழிற்
செங்க முகின் பாளை விரியக்
கண்டுவிட நாகமெனக் கொண்டுமயில் சினை தாவுங்
கழனிபுடை சூழு மெண்ணூர்க்
காவலனைக் காவலற் குரிமையார் திருமகனைக்
கன்னிமனை யாளை வாழ்த்தித்
தொண்டுபுரி யாதபெரு மண்டையரை யெங்கணும்
துரத்திப் பிடித்து வந்து
தூயவரு ளொழுகுதிரு வடியிணையை யெந்நாளும்
தொழுவிப்ப தெமது தொழிலே.