உபாகமம் - அதிகாரம் 22

பிறருக்கு அபகாரஞ் செய்யாமல் உபகாரஞ் செய்ய வேண்டும். வஸ்திர வித்தியாசத்தினாலே ஆண்கள் பெண்கள் வித்தியாசப்பட வேண்டும்.--கன்னிப் பெண்ணைக் கற்பழித்தவன் தண்டிக்கப் பட ¼வ்டும்--பல நீதி முறைகளும்.

1. உன் சகோதரனுடைய ஆடாவது மாடாவது வழிதப்பி அலைவதை நீ கண்டாயானால், அப்பாலே செல்லாமல் அதை உன் சகோதரனிடத்திற்குத் திருப்பிக் கொண்டு போகக் கடவாய்.

2. உன் சகோதரன் உன் உறவு முறையானாயிராமலும், உனக்கு அறிமுகமாயிராமலும் இருந்த போதிலும் நீ அதுகளை உன் வீட்டிற்குக் கொண்டு போய் அதுகளை உன் சகோதரன் தேடி வருமட்டும் உன்னிடத்திலே வைத்து அவனுக்குத் திரும்பக் கொடுக்கக் கடவாய்.

3. அப்படியே அவன் வேசரியைக் குறித்தும் அவன் வஸ்திரத்தைக் குறித்தும் அவனிடத்திலிருந்து காணாமற்போன எந்தெந்தப் பொருளைக் குறித்தும் செய்யக் கடவாய். நீ அவைகளில் எதையாவது கண்டுபிடிப்பாயாகில் காணாதவன் போல் எனக்கென்னவென்று அதை விட்டுப் போகலாகாது.

4. உன் சகோதரனுடை வேசரியாவது மாடாவது வழியில் விழுந்து கிடப்பதைக் கண்டாயாகில் அதைக் காணாதவன் போல் விட்டுப் போகாமல் அவனோடுகூட அதைத் தூக்கி எடுக்கக் கடவாய்.

5. புருஷரின் உடைகளை ஸ்திரீகளும், ஸ்திரீகளின் உடைகளைப் புருஷரும் தரிக்கலாகாது. அப்படிச் செய்கிறவர்கள் தேவனுக்கு அருவருப்பானவர்களாம்.

6. நீ வழியில் நடந்து போக ஒரு மரத்திலேயாகிலும் தரையிலேயயன்கிலும் ஒரு குருவிக்கூடு தென்பட்டது. அப்பொழுது குஞ்சுகளின் மேலாவது முட்டைகளின் மேலாவது தாய் அடை காத்துக்கொண்டிருக்குமேயானால் நீ குஞ்சுகளோடு தாயையும் பிடிக்கலாகாது.

7. ஆனால் தாயைப் போகவிட்டுக் குஞ்சுகளை மாத்திரம் எடுத்துக் கொண்டு போகலாம். அப்படிச் செய்தால் நீ நன்றாக இருப்பாய். உன் ஜீவிய நாட்களும் நீடித்திருக்கும்.

8. நீ புது வீட்டைக் கட்டினாய். சிலவேளை ஒருவன் மேல் மெத்தையிலிருந்து கால் நழுவிக் கீழே விழுந்தால் உன் வீட்டின்மேல் இரத்தப் பழி சுமரும். அப்படியே சம்பவிக்காமல் உன்மேல் பாவம் வராதபடிக்கு, வீட்டு மெத்தைக்குச் சுற்றிலும் கைப்பிடிச் சுவரைக் கட்ட வேண்டும்.

9. உன் திராட்சத் தோட்டத்திலே வேறு விதையை விதைக்காதே. விதைத்தால் நீ விதைத்தவைகளின் பயிரும், திராட்சத் தோட்டத்தின் பயிரும் தேவனுக்கல்லோ பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டியதாகும்.

10. மாட்டையும் கழுதையையும் பிணைத்து உழலாகாது.

11. ஆட்டுமயிரும் சணல் நூலும் கலந்து நெய்யப் பட்ட வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொள்ளலாகாது.

12. நீ தரித்துக் கொள்ளுகிற உன் மேல் போர்வையின் நாலு ஓரங்களிலும் தொங்கல்களை உண்டுபண்ணுவாயாக.

13. ஒரு ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணின ஒருவன் பிறகு அவளை வெறுத்து,

14. நான் அந்த ஸ்திரீயைக் கலியாணம் பண்ணி அவளிடத்தில் சேர்ந்தபோது அவள் கன்னியல்லவென்று கண்டுபிடித்தேன் என்று சொல்லி, அவள்மேல் பொல்லாத ஆவலாதியான விசேஷங்களைத் தூற்றி அவளைத் தள்ளிப் போடச் சமயம் பார்த்துக் கொண்டால்,

15. அவளுடைய தந்தையும் தாயும் நகர வாசலிலுள்ள பெரியோர்களிடத்தில் அ ளைக் கூட்டிக் கொண்டு போய் அவளுடைய கன்னிமையின் அடையாளங்களைக் காண்பிக்க முஸ்திப்பாயிருப்பார்கள்.

16. அங்கே பெண்ணின் தகப்பன்: என் மகளை இவனுக்கு மனைவியாகக் கொடுத்தேன். இவன் அவள் பேரில் வெறுப்புக் கொண்டமையால்,

17.  நான் உன் மகளிடத்தில் கன்னிமையைக் காணவில்லை யென்று அவள் ல் அதிகேடான அவதூறு சாற்றியிருக்கிறானே; என் மகளுடைய கன்னிமையின் திருஷ்டாந்தம் இங்கே இருக்கிறது பாருங்கள் என்று சொல்லி, (அவளுடைய) வஸ்திரத்தை நகரத்துப் பெரியோர்களின் முன்பாக விரித்துக் காட்டுவார்கள்.

18. அப்பொழுது அந்த நகரத்துப் பெரியோர்கள் அந்த மனிதனைப் பிடித்துக் கசையால் அடிப்பார்கள்.

19. அவன் இஸ்றாயேலின் ஒரு கன்னியை அதிகேடான அவதூறு பண்ணினமையால் பெரியோர்களின் தீர்ப்புப்படி அவன் பெண்ணின் தகப்பனுக்கு நூறு வெள்ளி சீக்கில்களை அபராதம் செலுத்த வேண்டியதன்றி, அவளை மனைவியாகத்தானே வைத்துக் கொண்டு தன் ஜீவனுள்ளளவும் அவன் அவளைத் தள்ளிவிடக் கூடாது.

20. ஆனால் அந்தப் பெண்ணிடத்தில் கன்னிமை காணப்படவில்லை யயன்னும் சங்கதி மெய்ப்பட்டதேயானால்,

21. (பெரியோர்கள்) அந்தப் பெண்யை அவள் தகப்பனுடைய வீட்டு வாசலினின்று துரத்தி விட்டு, அவள் தன் தகப்பனுடைய வீட்டிலே வேசித்தனம் பண்ணின படியினாலே இஸ்றாயேலில் மதிகெட்ட அக்கிரமம் செய்தாளென்று அந்நகரத்து மனிதர் அவளைக் கல்லாலெறிந்து கொல்லக் கடவார்கள். இப்படியே தீமையை உன் நடுவிலிருந்து விலக்கக் கடவாய்.

22. ஒரு மனிதன் மற்றொருவனுடைய மனைவியோடு சயனித்தானானால், விபசாரனும் விபசாரியும் ஆகிய இருவரும் சாவார்கள். இப்படியே தீமையை இஸ்றாயேலினின்று விலக்கக் கடவாய்.

23. கன்னியான ஒரு பெண் ஒருவனுக்கு நியமிக்கப் பட்டிருக்கையிலே மற்றொருவன் அவளை ஊருக்குள்ளே கண்டு அவளோடு சயனித்தால்,

24. அப்பொழுது அந்தப் பெண் ஊருக்குள்ளிருந்தும் கூக்குரல் இட்டுக் கூப்பிடாததினாலும், அந்த மனிதன் பிறனுடைய மனைவியைக் கெடுத்ததினாலும் இருவரும் அந்தப் பட்டணத்து வாசலுக்கு முன் கொண்டு போகப்பட்ட பின்பு கல்லாலெறியப் பட்டு சாகக் கடவார்கள். இப்படியே நீ தீமையை உன் நடுவில் நின்று விலக்குவாய்.

25, ஒருவனுக்கு நியமிக்கப் பட்ட பெண்ணை மற்றொருவன் வெளியிற் கண்டு அவளை பலவந்தமாய்ப் பிடித்து அவளோடு சயனித்தால் இவன் மாத்திரம் சாகக் கடவான்.

26. அந்தப் பெண்ணுக்கு ஒன்றும் செய்யலாகாது. அவள் மேல் சாவுக்கேதுவான குற்றமில்லை. உள்ளபடி ஒரு பாதகன் தன் சகோதரன் மேல் விழுந்து அவனுடைய பிராணனை வாங்கினால் எவ்விதமோ அவ்விதமே இந்தப் பெண்ணுக்கும் சம்பவித்தது.

27. அவள் வெளியில் துணையில்லாமல் இருந்தாள். அவள் கூக்குரலிட்டும் அவளை விடுதலை பண்ணுவார் ஒருவருமில்லை.

28. ஒருவருக்கும் நியமிக்கப் படாத கன்னிகையான ஒரு பெண்ணை ஒருவன் கண்டு பலவந்தமாய்ப் பிடித்து அவளோடு சயனித்திருக்கிறான். அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு காரியம் வழக்குக்கு வந்தால்,

29. அவளோடு சயனித்த மனிதன் ஐம்பது வெள்ளி சீக்கில்களைப் பெண்ணின் தகப்பனுக்குக் கொடுக்கக் கடவான். அவன் அவளைக் கெடுத்ததினால் அவளை மனைவியாக வைத்து ஜீவன் உள்ளளவும் தள்ளிவிடலாகாது.

30. ஒருவனும் தன் தகப்பனின் மனைவியைச் சேரலாகாது. அவளுடைய இரகசிய ஸ்தலத்தையும் வெளிப்படுத்தலாகாது.