இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

Prayer for Christlikeness

Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere I go;
Flood my soul with your spirit and life;
Penetrate and possess my whole being so completely
That all my life may be only a radiance of yours;
Shine through me and be so in me
That everyone with whom I come into contact
May feel your presence within me.
Let them look up and see no longer me - but only Jesus.
Amen.