இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ப்பணித்தேன் என்னை ஆண்டவா ஏற்றருளே ***

அர்ப்பணித்தேன் என்னை ஆண்டவா ஏற்றருளே
பிறரன்புப் பணிக்காக என்னையே அர்ப்பணித்தேன்
ஏற்றருளும் அர்ச்சித்தருளும் நிரப்பிடும் பயன்படுத்தும்

1. எளியோர்க்கு நற்செய்தி சொல்லவும்
சிறைப்பட்டோர் விடுதலை அடையவும்
ஒடுக்கப்பட்டோர் உரிமை பெற
ஆண்டவா ஏற்றருளே என்னை ஏற்றருளே ஏற்றருளே

2. என் சித்தம் மறுத்து வாழவும்
உன் சித்தம் போல் பலியாகவும்
என் வாழ்வு உன் வாழ்வாக
ஆண்டவா ஏற்றருளே என்னை ஏற்றருளே ஏற்றருளே