இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

எண்ணாகமம் - அதிகாரம் 33

வனாந்தரத்தில் இஸ்றாயேல் புத்திரர் செய்த நாற்பத்திரண்டு பிரயாணங்கள் இன்னதென்றும்--கானானியரை நாசமாக்க வேணுமென்று கர்த்தர் கற்பித்ததும்.

1. இஸ்றாயேல் புத்திரர் மோயீசன் ஆரோன் என்பவர்களுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் எஜிப்த்தினின்று அணியணிகளாய்ப் புறப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் வழியிலே தங்கின ஸ்தலங்களின் விவரமாவது:

2. கர்த்தர் கட்டளையின்படியே இஸ்றாயேலியர் ஒரு ஸ்தலத்தை விட்டு வேறு ஸ்தலத்துக்குப் போய்ப் பாளையம் இறங்குவார்கள். அந்த ஸ்தலங்களின் கிரமப்படியே மோயீசன் அவற்றை எழுதி வைத்தான்.

3. எவ்வாறெனில்: இஸ்றாயேல் புத்திரர் முதலாம் மாதத்தின் பதினைந்தாம் தேதி பஸ்காவுக்கு மறுதினத்தில் (கர்த்தருடைய) பெலத்த கையாலே இராம்சேஸை விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். எஜிப்த்தியர் எல்லோரும் அதைப் பார்த்தும்,

4. கர்த்தர் சங்கரித்திருந்த தங்களுடைய தலைச்சன் பிள்ளைகளை அடக்கம் பண்ணியுமிருந்தனர். (உள்ளபடி அவர்களுடைய தேவர்களின் பேரிலும் கர்த்தர் தம்முடைய நீதி செலுத்திப் பழிவாங்கியிருந்தார்.)

5. இஸ்றாயேலியர் சொகோட்டிலே பாளையமிறங்கினர்.

6. சொகோட்டிலிருந்து வனாந்தரக் கடை எல்லைகளிலுள்ள எத்தாமே சேர்ந்தனர்.

7. அங்கேயிருந்து புறப்பட்டுப் பெற்செப்போனை நோக்கிய பியயிரோட் சமீபத்தில் வந்து மக்தலோமுக்கு முன்பாகப் பாளையமிறங்கினர்.

8. பியயிரோட்டிலிருந்து புறப்பட்டு கடல் நடுவே நடந்து வனாந்தரத்திற்குப் போய் எத்தாம் என்னும் வனாந்தரத்திலே மூன்று னாட் சென்று மாராவிலே பாளையமிறங்கினர்.

9.  மாராவிலேயிருந்து புறப்பட்டுப் பன்னிரண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது பனைமரங்களும் இருந்த எலீமில் வந்து பாளையமிறங்கினர்.

10. அங்கேயிருந்து புப்பட்டுச் செங்கடல் அருகே கூடாரம் அடித்தனர். செங்கடல் கரையிலிருந்து புறப்பட்டுப் போய்:

11. சீன் வனாந்தரத்திலே பாளையமிறங்கினர்.

12. அங்கேயிருந்து புறப்பட்டு தப்காவிற் சேர்ந்தனர்.

13. தப்காவிலேயிருந்து புறப்பட்டு அலுஸிலே பாளையமிறங்கினர்.

14. அலூஸிலேயிருந்து புறப்பட்டு இரப்பீதிமிலே தங்கள் கூடாரங்களை அடித்தனர். அங்கே பிரஜைக்குக் குடிக்கிற தண்ணீர் இல்லாதே போயிற்று.

15. இரப்பீதிமிலேயிருந்து புறப்பட்டுச் சீனாயி வனாந்தரத்திலே பாளையமிறங்கினர்.

16. சீனாயி வனாந்தரத்திலிருந்து புறப்பட்டு இச்சைக்கோரியிடத்திலே சேர்ந்தனர்.

17. இச்சைக்கோரியை விட்டுப் புறப்பட்டு ஆசெரோட்டிலே பாளையமிறங்கினர்.

18. ஆசெரோட்டிலேயிருந்து ரெத்மாவிலே சேர்ந்தனர்.

19. ரெத்மாவிலேயிருந்து புறப்பட்டு ரெம்மொம் பாரேஸிலே பாளையமிறங்கினர்.

20. அங்கேயிருந்து புறப்பட்டு லெப்னாவிலே போய்ச் சேர்ந்தனர்.

21. லெப்னாவிலே யிருந்தோ ரேஸாவிலே பாளையமிறங்கினர்.

22. ரேஸாவிலேயிருந்து புறப்பட்டு கேலத்தாவிலே சேர்ந்தனர்.

23. அங்கேயிருந்து செப்பேர் மலையின் சமீபத்தில் பாளையமிறங்கினர்.

24. செப்பேர் மலையை விட்டுப் புறப்பட்டு அரதாவிலே சேர்ந்தனர்.

25. அங்கேயிருந்து புறப்பட்டு மக்கெலோத்திலே பாளையமிறங்கினர்.

26.  மக்கெலோத்திலிருந்து புறப்பட்டுத் தாபாத்திலே சேர்ந்தனர்.

27. தாபாத்திலேயிருந்தோ தாரேயிலே பாளையமிறங்கினார்கள்.

28.  அங்கேயிருந்து புறப்பட்டு மெத்தாவிலே கூடாரங்களை அடித்தனர்.

29. மெத்தாவிலேயிருந்தோ எஸ்மொனாவிலே பாளையமிறங்கினர்.

30. எஸ்மொனாவிலிருந்து புறப்பட்டு மொசெரோத்திலே சேர்ந்தனர்.

31. மொசெரோத்திலேயிருந்தோ பெனெஜாக்கனிலே பாளையமிறங்கினர்.

32. பெனெஜாக்கனிலேயிருந்து புறப்பட்டு காத்காத் மலையிலே சேர்ந்தனர்.

33. அங்கேயிருந்து புறப்பட்டு ஜெத்தேபத்தாவிலே பாளையமிறங்கினர்.

34. ஜெத்தேபத்தாவிலிருந்தோ ஏபிரோனாவிலே சேர்ந்தனர்.

35. ஏபிரோனாவிலேயிருந்து புறப்பட்டு அஸியோங்கபேரிலே பாளையமிறங்கினர்.

36. அங்கேயிருந்து புறப்பட்டுக் காதேஸ் என்னப்பட்ட சீன் வனாந்தரத்திலே சேர்ந்தனர்.

37. காதேசிலிருந்து புறப்பட்டு ஏதோமுடைய கடையெல்லைகளிலுள்ள ஓர் என்னும் மலையடியிலே பாளையமிறங்கினர்.

38. பிரதான ஆசாரியனான ஆரோனோவென்றால் கர்த்தருடைய கற்பனையின்படி ஓர் என்னும் மலையிலேறி அங்குதானே மரணித்தான். இஸ்றாயேல் புத்திரர் எஜிப்த்தினின்று புறப்பட்ட நாற்பதாம் வருஷம் ஐந்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே அவன் இறந்தான்.

39. அப்பொழுது அவன் நூற்றிருபத்து மூன்று வயதாயிருந்தான்.

40. அப்பொழுது தென்னாட்டிலே குடியிருந்த கானானியனான அராத் ன்னும் அரசன், இஸ்றாயேல் புத்திரர் கானான் நாட்டிலே பிரவேசித்திருக்கிறதைக் கேள்விப்பட்டான்.

41. அது நிற்க, இஸ்றாயேலியர் ஓர் என்னும் மலையிலிருந்து புறப்பட்டுச் சல்மோனாவிலே பாளையமிறங்கினர்.

42. அங்கேயிருந்து புறப்பட்டுப் புனோனிலே போய்ச் சேர்ந்தனர்.

43. புனோனை விட்டுப் புறப்பட்டு ஒபோத்திலே பாளையமிறங்கினர்.

44. ஒபோத்திலேயிருந்தோ மோவாபியரின் எல்லையாகிய ஜையபரீமிலே சேர்ந்தனர்.

45. ஜையபரீமிலேயிருந்து புறப்பட்டுத் திபொங்காதிலே தங்கள் கூடாரங்களை அடித்தனர்.

46.  அங்கேயிருந்து புறப்பட்டு எல்மொண்டெப்லத்தாயீமிலே பாளையமிறங் கினர்.

47. எல்மொண்டெப்லத்தாயீமிலிருந்து புறப்பட்டு நபோவுக்கெதிரே யிருக்கிற அபரீம் மலைகளுக்குப் போனார்கள்.

48. அபரீம் மலைகளை விட்டுப் புறப்பட்டுப் போய் அவர்கள் எரிக்கோ பட்டணத்துக்கெதிரே யோர்தானுக்குச் சமீபமான மோவாப் வெளிகளில் சேர்ந்தனர்.

49 .அங்கு மோவாபியருடைய சமமான நிலங்களிலே பெத்ஸிமோத்திலிருந்து ஆபேற்சத்தீம் மட்டும் பாளையமிறங் கினர்.

50. அவ்விடத்திலே கர்த்தர் மோயீசனை நோக்கி:

51. நீ இஸ்றாயேல் புத்திரரோடு கட்டளையாய்ச் சொல்லவேண்டியதேதெனில்: நீங்கள் யோர்தானைக் கடந்து கானான் தேசத்தில் போய்ச் சேரும்போது,

52. அத்தேசத்துக் குடிகளையெல்லாம் சங்கரித்து, அவர்களுடைய ஆலயங்களை அழித்து, அவர்களுடைய சிலை விக்கிரகங்களை உடைத்து, மேட்டுக் கோவில்களையெல்லாம் பாழாக்கிப் போடுங்கள்.

53. இப்படி அத்தேசத்தைப் பரிசுத்தமாக்கி அதில் குடியேறக் கடவீர்கள். அந்தத் தேசத்தை உங்களுக்கு நாமே காணியாட்சியாகக் கொடுத்தோம்.

54. திருவுளச் சீட்டுப் போட்டு தேசத்தைப் பங்கிட்டு அதிக சனங்களுக்கு அதிக சுதந்தரத்தையும் கொஞ்ச சனங்களுக்குக் கொஞ்ச சுதந்தரத்தையும் கொடுப்பீர்கள். அவரவர்களுக்குச் சீட்டு எப்படி விழுமோ அந்தப்படி அவரவருக்கு அவ்விடம் உரியதாகும். உங்கள் கோத்திரங்களின்படியும் சுதந்தரம் பெற்றுக் கொள்வீர்கள்.

55. நீங்கள் தேசத்தின் குடிகளைக் கொலைசெய்யாமல் விடுவீர்களானால் மீதியானவர்கள் உங்கள் கண்களில் ஆணிகளைப் போலவும் உங்கள் விலாக்களிலே வேல்களைப் போலவுமிருப்பார்கள். நீங்கள் குடியிருக்குந் தேசத்திலே உங்களை இம்சித்து வருவார்கள்.

* பூர்வகாலத்தில் சுவாமி சொதோம் கொமோர் என்னும் நகரவாசிகளை நியாயமாய் அழித்துவிட்டதெப்படியோ அப்படியே அப்பொழுதும் இக்கானான் தேசத்தார்களை அழிக்கச் சித்தமாயிருக்கிறார். அவர்களும் இவர்களும் தங்கள் தங்கள் துஷ்டத்தனத்தினாலேதான் கெட்டுப் போனார்களேயன்றி வேறு காரணத்தினாலேயல்ல. சர்வேசுரனைப் பார்த்து: தேவரீர் ஏனிப்படிச் செய்தீரென்று கேட்கிறது ஆருக்கதிகாரம்?

56. அப்படியானால் நாம் எவ்வித பீதை அவர்களுக்குச் செய்ய இருந்தோமோ அவையெல்லாம் உங்களுக்கே செய்வோமென்றருளினார்.