இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

எண்ணாகமம் - அதிகாரம் 26

மூன்றாம் விசையும் இஸ்றாயேல் புத்திரர் கணக்கிடப் பட்ட வரலாறு.

1. குற்றவாளிகள் கொல்லப்பட்ட பின்பு கர்த்தர் மோயீசனையும் ஆரோனுடைய குமாரனும் ஆசாரியனுமாகிய எலெயஸாரையும் நோக்கி:

2. நீங்கள் இஸ்றாயேல் புத்திரரின் சமஸ்த சபையாரையும் எண்ணக் கடவீர்கள். அவர்களைத் தங்கள் தங்கள் வீடுகளின்படியும் குடும்பத்தின்படியும் இருபது வயதும் அந்தப் பிராயத்துக்கு மேற்பட்டதுமுள்ளவர்களில் எவர்கள் யுத்தத்திற்குப் புறப்பட்டுப் போகலாமென்று கணக்கிட்டுப் பாருங்கள்.

* கடைசி எண்ணிக்கை ஏற்றப் பட்டது பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு முன்னே. அதைத் திருப்பி எண்ணும்படி கர்த்தர் கட்டளையிட்டார். அதற்குள்ளே யூதா, இஸக்கார், ஸபுலோன், மனாஸே, பெஞ்சமீன், தான், ஆஸேர் என்ற ஏழு கோத்திரங்களின் தொகை ஏறியிருக்கிறதையும் மற்ற ஐந்து கோத்திரங்களின் தொகை அதிகமாகக் குறைந்திருக்கிறதையும் காண்கிறோம். இந்தக் குறைக்குப் பிரதன முகாந்தரம்: குழப்பங்களுண்டான போது தேவன் துரோகம் செய்தவர்களை ஆயிரமாயிரமாக அதம் பண்ணியிருந்தார்.

3. அந்தப்படி மோயீசனும் ஆசாரியனாகிய எலெயஸாரும் எரிக்கோ பட்டணத்துக்கு எதிரேயுள்ள யோர்தான் நதிக்கருகிலிருக்கும் மோவாபின் வெளிகளிலே,

4. கர்த்தர் கற்பித்திருந்தபடி இருபது வயதும் அதற்கு மேற்பட்டதுமாயிருந்தவர்களோடு பேசிக் கொண்டார்கள். எண்ணிக்கையின் தொகையாவது:

5. இஸ்றாயேலின் சிரேஷ்ட குமாரன் ரூபன். அவனுடைய குமாரர்களோ ஏனோக்கிய வமிசத் தலைவனான ஏனோக்கும், பலுய வமிசத் தலைவனாகிய பலுவும்,

6. எஸ்ரோனிய வமிசத் தலைவனாகிய எஸ்ரோனும், கார்மிய வமிசத் தலைவனான கார்மியும்;

7. இவைகளே ரூபன் வமிசத்துக் குடும்பங்கள். அவைகளில் எண்ணப் பட்டவர்கள் நாற்பத்து மூவாயிரத்து எழுநூற்று முப்பது பேர்கள்.

8. பலுவின் குமாரன் எலியாப்.

9. இவன் குமாரர்களோ நமுயேல், தாத்தான், அபிரோன் என்பவர் களாம். அந்தத் தாத்தான், அபிரோன் என்பவர்களே சபையின் பிரபுக்களாயிருந்து கொறேயுடைய குழப்பத்தின் போது மோயீசனுக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதம் பண்ணி கர்த்தரைத் துரோகம் பண்ணினார்கள்.

10. அப்பொழுது பூமி தன் வாயைத் திறந்து கோறே என்பவனை விழுங்கிற்று. அவனோடு கூட அக்கினி இருநூற்றைம்பது பேர்களைப் பட்சித்த சமயத்தில் வெகுபேர்களும் செத்தார்கள். அத்தறுவாயில் உண்டான ஒரு மகா புதுமை யென்னவென்றால்:

11. கொறே செத்தும் அவன் குமாரர்கள் சாகவில்லையாம்.

* இவர்கள் தங்கள் தந்தையின் குழப்பத்திற் சேராததினால்தானே சுவாமி அவர்களுக்குப் புதுமையாக உயிரை அளித்தருளினார்.

12. தங்கள் வமிசப்படி சிமையோனின் குமாரர்களாவது: நமுயேலிய வமிசத் தலைவனான நமுயேலும், ஜமினிய வமிசத் தலைவனான ஜமினும், ஜக்கினிய வமிசத் தலைவனாகிய ஜக்கினும்,

13. சரேய வமிசத்தலைவனாகிய சரேயும் சவூல் வமிசத் தலைவனான சவூலுமாம்.

14. இவைகளே சிமையோனின் வமிசங்கள். அவைகளில் எண்ணப் பட்டவர்0 கள் இருபத்தீராயிரத்திருநூறு பேர்கள்.

15. தங்கள் வமிசப்படி காதின் புத்திரர்களாவது: செப்போனிய வமிசத் தலைவனான செப்போனும், அக்கிய வமிசத் தலைவனான அக்கியும், சுனீய வமிசத் தலைவனான சுனீயும்,

16. ஓஸ்னீய வமிசத் தலைவனான ஓஸ்னீயும், ஏரிய வமிசத் தலைவனான ஏரும்,

17. அரோத்திய வமிசத் தலைவனான அரோத்தும், அரியேலிய வமிசத் தலைவனான அரியேலுமாம்.

18. யூதாவின் புத்திரர்களாவது: ஏரும் ஓனானுமாம். இவ்விருவரும் கானான் நாட்டிற் செத்தனர்.

20. தங்கள் வமிசங்களின் படி யூதாவின் குமாரர்களாவது: சேலாய வமிசத் தலைவனான சேலாவும், பரேசிய வமிசத் தலைவனான பரேசும், சாரேய வமிசத் தலைவனான சாரேயுமாம்.

21. பரேஸின் புத்திரர்களாவது: ஏஸ்றோனிய வமிசத் தலைவனான ஏஸ்றோனும், ஆமூலிய வமிசத் தலைவனான ஆமூலுமாம்.

22. இவைகளை யூதாவின் வமிசங்கள். அவைகளில் எண்ணப்பட்டவர்கள் எழுபத்தாறாயிரத்தைந்நூறு பேர்கள்.

* யாக்கோப் என்னும் பிதாப்பிதாவானவரின் தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறுகிறது. யூதாவின் கோத்திரம் எல்லாக் கோத்திரத்திலும் கணக்கிலே மிகுதியாயிருக்கிறது.

23. தங்கள் வமிசத்தின்படி இஸக்காருடைய குமாரர்களாவது: தோலாய வமிசத் தலைவனாகிய தோலாவும், புவாய வமிசத் தலைவனாகிய புவாவும்,

24. ஜசூபிய வமிசத் தலைவனான ஜசூபும், செமிரானிய வமிசத் தலைவனான செமிரானுமாம்.

25. இவைகளே இஸக்காரின் வமிசங்கள். அவைகளில் எண்ணப் பட்டவர்கள் அறுபத்து நாலாயிரத்து முன்னூறு பேர்கள்.

26. தங்கள் வமிசங்களின்படி சபுலோனுடைய புத்திரர்களாவது: ஸரேதிய வமிசத் தலைவனான ஸரேதும், எலோனிய வமிசத் தலைவனான எலோனும், ஜலேலிய வமிசத் தலைவனான ஜலேலுமாம்.

27. இவைகளே சபுலோனின் வமிசங்கள்: அவைகளில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அறுபதினாயிரத்தைந்நூறு பேர்கள்.

28. ஜோசேப்புடைய குமாரர்களாவது: மனாஸேயும், எப்பிராயீமுமாம்.

29. மனாஸேக்கு மக்கிரிய வமிசத் தலைவனான மக்கீர் பிறந்தான். மக்கீருக்கு கலாதிய வமிசத் தலைவனான கலாத் பிறந்தான்.

30. சலாதுக்குப் பிறந்த குமாரர்களா வது: ஜெஸேரிய வமிசத் தலைவனான ஜெஸேரும், ஏலேக்கிய வமிசத் தலைவனான ஏலேக்கும்,

31. அஸ்ரியேலிய வமிசத் தலைவனான அஸ்ரியேலும், செக்கேமிய வமிசத் தலைவனான செக்கேமும்,

32. செமிதாய வமிசத் தலைவனான செமிதாவும், ஏப்பேரிய வமிசத் தலைவனான ஏப்பேருமாம்.

33. ஏப்பேர் ஸல்பாதைப் பெற்றான். இவனுக்குக் குமாரர்களில்லை. குமாரத்திகள் மாத்திரமிருந்தார்கள். இவர்கள் மாலாள், நோவாள் ஏகிலாள், மேற்காள், தெற்சாள் என்பவர்கள்.

34. இவைகளே மனாஸேயின் குடும்பங்கள். அவைகளில் எண்ணப் பட்டவர்கள் ஐம்பத்தீராயிரத்து எழுநூறு பேர்கள்.

35. தங்கள் வமிசங்களின்படி எப்பிராயீமின் புத்திரர்களாவது: சுத்தலாய வமிசத் தலைவனான சுத்தலாவும், பெக் கேரிய வமிசத் தலைவனான பெக்கேரும், தேயெனிய வமிசத் தலைவனான தேயெலுமாம்.

36. சுத்தலாவின் புத்திரனோ ஏரானிய வமிசத் தலைவனான ஏரான்.

37. இவைகளே எப்பிராயீம் குமாரரின் குடும்பங்கள். அவைகளில் எண்ணப் பட்டவர் முப்பத்தீராயிரத்தைந்நூறு பேர்கள்.

38. அவரவர்களுடைய குடும்பங்களின் படி ஜோசேப்புடைய குமாரர்கள் அவர்களேயாம். தங்கள் சுற்றங்களின்படி பெஞ்சமீன் புத்திரர்களாவது: பெலாய வமிசத் தலைவனான பெலாவும், அஸ்பேலீய வமிசத் தலைவனான அஸ்பேலும், அகிராமிய வமிசத் தலைவனான அகிராமும்,

39. சுப்பாமிய வமிசத் தலைவனான சுப்பாமும், உப்பாம் வம்சத் தலைவனான உப்பாமுமாம்.

40. பெலாவின் புத்திரர்களாவது: எரேதும் நொயெமானும். எரேதிய வமிசத் தலைவனான எரேதும் நொயெமானிய வமிசத் தலைவனான நொயெமா னுமாம்.

41. தாங்கள் குடும்பங்களின்படி பெஞ்சமீனுடைய சந்ததியார் இவர்களேயாம். அவர்களில் எண்ணப் பட்டவர்கள் நாற்பத்தையாயிரத்து அறுநூறு பேர்கள்.

42. தங்கள் குடும்பங்களின் படி தானுடைய புத்திரர்களாவது: சுகாமிய வமிசத் தலைவனான சுகாமும், தன் குடும்பங்களின் படி தானின் சுற்றம் அதுவேயாம்.

43. அவர்களெல்லோரும் சுகாமியர்; அவர்களில் எண்ணப் பட்டவர்கள் அறுபத்து நாலாயிரத்து நானூறு பேர்கள்.

44. தங்கள் குடும்பங்களின் படி ஆஸேருடைய புத்திரர்கள், ஜெம்னாய வமிசத்தலைவனான ஜெம்னாவும், ஜெசுவிய வமிசத்தலைவனான ஜெசுவியும், பிரியேய வமிசத்தலைவனான பிரியேயும்,

45. பிரியேயின் புத்திரர்களாவது: ஏபேரிய வமிசத்தலைவனான ஏபேரும், மெற்கேலிய வமிசத்தலைவனான மெற்கியேலுமாம்.

46. ஆஸேருடைய குமாரத்தியின் பெயர் சராள்;

47. இவைகளே ஆஸேர் புத்திரருடைய வமிசங்கள். அவைகளில் எண்ணப்பட்டவர்கள் ஐம்பத்து மூவாயிரத்து நானூறு பேர்கள்.

48. தங்கள் குடும்பங்களின்படி நேப்தலியுடைய புத்திரர்களாவது: ஜெஸியேலிய வமிசத்தலைவனான ஜெஸியேலும், குனிய வமிசத்தலைவனான குனியும்,

49. ஜெஸேரிய வமிசத்தலைவனான ஜெஸேரும், செல்லேமிய வமிசத் தலைவனான செல்லேமுமாம்.

50. தங்கள் தங்கள் குடும்பங்களின்படி நேப்தலியின் வமிசங்கள் இவைகளேயாம். அவைகளில் எண்ணப் பட்டவர்கள் நாற்பத்தையாயிரத்து நானூறு பேர்கள்.

51. இஸ்றாயேல் புத்திரரில் எண்ணப்பட்டவர்களுடைய மொத்தத் தொகை ஆறு இலட்சத்தோராயிரத்து எழுநூற்று முப்பது பேர்களாம்.

52. பின்னுங் கர்த்தர் மோயீசனை நோக்கி:

53. பெயர்களின் கணக்குக்குத் தக்கதாகவே தேசம் அவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகப் பங்கிடப்படும்.

54. அநேகம் பேருக்கு அதிகமாகவும், கொஞ்சம் பேருக்குக் கொஞ்சமாகவும், அவர்கள் அப்பொழுது எண்ணிக்கையிடப்பட்ட இலக்கத்துக்குத் தக்கபடியே அவரவருக்குச் சுதந்தரம் கொடுக்கப் படும்.

55. ஆனாலும் திருவுளச்சீட்டுப் போட்டுச் சீட்டு விழுந்தபடியே கோத்திரங்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் தேசம் பங்கிடப் படும்.

56. அனேகம் பேராயினும் கொஞ்சப் பேராயினும் திருவுளச் சீட்டினால் எவ்வளவு வந்ததோ அவரவர்களுக்கு அவ்வளவே வாங்குவார்கள் என்றருளினார்.

57. அவரவர்களுடைய குடும்பங்களின்படி எண்ணப்பட்ட லேவியரின் புத்திரருடைய இலக்கமாவது: ஜெற்சோனிய வமிசத் தலைவனான ஜெற்சோனும், ககாதிய வமிசத் தலைவனான ககாதும், மெறாரிய வமிசத் தலைவனான மெறாரியுமாம்.

58. லேவியருடைய குடும்பங்களாவது: லோப்னி குடும்பமும், ஏபிரோன் குடும்பமும், மூஸி குடும்பமும், ஓரே குடும்பமும் என்பவைகளாம். ககாதோ அமிராமைப் பெற்றான்.

59. இவனுடைய மனைவிக்குப் பேர் ஜோக்கபேத். இவள் லேவிக்கு எஜிப்த்திலே பிறந்த குமாரத்தி. அவளே தன் பத்தாவாகிய அமிராமுக்கு ஆரோனையும், மோயீசனையும், இவர்களின் சகோதரியாகிய மரியாளையும் பெற்றனள்.

60. ஆரோனுக்கு நாதாப், அபியூ, எலெயஸார், ஈட்டமார் என்பவர்கள் பிறந்தர்.

61. இவர்களில் நாதாப், அபியூ என்பவர்கள் கர்த்தர் சமூகத்திலே அந்நிய நெருப்பைச் சமர்ப்பித்தமையால் செத்துப் போனார்கள்.

62. ஆண்பிள்ளைகளில் ஒருமாதத்துப் பிள்ளை முதல் எண்ணப் பட்டவர்களின் தொகை: இருபத்து மூவாயிரம் பேர்கள். இவர்கள் இஸ்றாயேல் புத்திரரின் கணக்கிலே சேர்க்கப்பட்டதுமில்லை. அவர்களுக்குச் சுதந்தரம் கொடுக்கப் பட்டதுமில்லை.

63. மோயீசனாலும், ஆசாரியனாகிய எலேயஸாராலும் யோர்தான் கரையில் ஜெரிக்கோ பட்டணத்துக்கெதிரே உள்ள மோவாப் வெளிகளிலே எண்ணி எழுதப்பட்ட இஸ்றாயேல் புத்திரரின் தொகை அதுவேயாம்.

64. முன்னமே மோயீசனும், ஆரோனும் வனாந்தரத்திலே எண்ணி எழுதிய பேர்களில் ஒருவரும் இவர்களுக்குள் இல்லை.

65. ஏனென்றால் அவர்களெல்லாரும் வனாந்தரத்தில் சாவார்களென்று கர்த்தர் திருவுளம் பற்றியிருந்தார். அப்படியே ஜெப்போனேயின் குமாரன் காலேபையும், நூனின் குமாரன் ஜோசுவாவையும் தவிர அவர்களில் ஒருவனும் மீதியாயிருக்கவில்லை.